Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, która jest konieczna, aby móc rozpocząć i prowadzić prace budowlane. Nie każda taka inwestycja wiąże się z ubieganiem się o zgodę na rozpoczęcie robót. Warto wiedzieć, kiedy trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i jak go prawidłowo sporządzić.  

Jakie prace w wymagają pozwolenia na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w przypadku planowania: 

 • budowy,  
 • nadbudowy,  
 • rozbudowy,  
 • przebudowy. 

Jest to wymagane, gdy wyżej wymienione prace dotyczą obiektu budowlanego. 

Dodatkowo wniosek o pozwolenie na budowę składa się: 

 • razem z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę (jeśli masz zamiar rozebrać i od razu wybudować nowy obiekt), 
 • zamiast zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, 
 • przy zmianie sposobu użytkowania obiektu i wykonywaniu w związku z tym robót budowlanych. 

Kiedy wniosek o pozwolenie na budowę nie jest wymagany? Kiedy wystarczy zgłoszenie?

Polskie prawo budowlane przewiduje sytuacje, w których wniosek o pozwolenie na budowę nie jest wymagany. To oznacza, że konieczne jest jedynie zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych, czyli poinformowanie odpowiedniego urzędu o zamiarze ich prowadzenia.  

Dotyczy to: 

 • wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, 
 • sieci  – gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, cieplnych, kanalizacyjnych, wodociągowych, elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 
 • budynków stacji transformatorowych,  
 • oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 7,50 m³ na dobę, 
 • tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych na stałe z gruntem, na przykład „blaszaków”, wiat, garaży, niektórych hal przemysłowych, 
 • ganków i oranżerii,  
 • boisk sportowych, bieżni itp.,  
 • ogrodzeń o wysokości do 2,2 m, 
 • przyłączy (wodnokanalizacyjnych, gazowych, cieplnych itp.), 
 • stacji ładowania,  
 • małej architektury, np. ogrodowej. 

W ich przypadku wystarczy jedynie zgłoszenie w urzędzie planowanych prac. 

Co można postawić bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

Przepisy przewidują także możliwość budowy bez pozwolenia oraz bez zgłoszenia. To oznacza, że nie ma potrzeby informowania urzędników o zamiarze prowadzenia prac budowlanych.  

Do takich obiektów należą między innymi: 

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (o określonych wymiarach), 
 • wiaty o powierzchni do 50 m² usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, 
 • altany działkowe, 
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 
 • zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach, 
 • obiekty małej architektury z wyjątkiem tych w miejscach publicznych, 
 • bankomaty, biletomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m. 

W ich przypadku składanie wniosku o pozwolenie na budowę ani zgłoszenie nie są wymagane.  

Domy do 70m² bez pozwolenia na budowę – na czym to polega?

Od stycznia 2023 roku Polacy mogą skorzystać z programu, który umożliwia budowę domu bez konieczności składania wniosku o pozwolenie na budowę. Aby odbyło się to zgodnie z prawem, taki budynek musi spełnić określone kryteria.  

Wyglądają one następująco: 

 • powierzchnia zabudowy może mieć maksymalnie 70 m2, 
 • budynek musi być jednorodzinny i wolnostojący, 
 • nie może mieć więcej niż 2 kondygnacje (parter i piętro/poddasze), 
 • obszar oddziaływania budynku w całości znajduje się na działce, na której został zaprojektowany, 
 • budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnym potrzeb mieszkaniowych, czyli nie na cele komercyjne, 
 • budynek może mieć charakter rekreacyjny (na własne potrzeby) – wówczas może mieć rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m. 

Osoby, które planują postawienie domu na preferencyjnych warunkach, czeka uproszczona procedura. Zobacz, na czym ona polega. 

Procedura budowy domu do 70m² bez pozwolenia – jak przebiega?

Uproszczenie przebiegu ubiegania się o możliwość postawienia budynku przejawia się następująco: 

 • nie ma wymogu zatrudnienie kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy, 
 • nie ma konieczności składania wniosku o pozwolenie na budowę, składa się tylko zgłoszenie, 
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy będzie wydana w terminie do 21 dni,  
 • organ administracyjny nie może zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej budowy. 
 • budowę można rozpocząć natychmiast po dostarczeniu zgłoszenia do urzędu.  

Co więcej, gotowe projekty takich domów można pobrać bezpłatnie ze strony GUNB (Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego). Natomiast osoba z uprawnieniami architektonicznymi lub konstrukcyjno-budowlanymi może zaadaptować projekt do potrzeb inwestora. 

Wniosek o pozwolenie na budowę – gdzie się go składa?

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w lokalnym urzędzie odpowiadającym miejscu, w którym ma powstać budynek. Takimi sprawami zajmują się: 

 • starostwa powiatowe, 
 • urzędy wojewódzkie, 
 • urzędy dzielnicowe w przypadku Warszawy, 
 • urzędy miast na prawach powiatu. 

Kiedy należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę warto złożyć najpóźniej 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem prac. 

Ile czeka się na decyzję? 

Zgodnie z przepisami wydanie pozwolenia lub odmowa jego wydania nie może nastąpić później niż 65 dni od złożenia wniosku. Taki dokument jest ważny przez 3 lata od dnia jego sporządzenia. Jeśli prace się nie rozpoczną do tego czasu – pozwolenie traci ważność.  

Po otrzymaniu decyzji należy złożyć zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.  

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

W przypadku domu jednorodzinnego taka procedura jest darmowa.  

Jeśli budynek ma mieć inne przeznaczenie, uzyskanie pozwolenia może być płatne. Wysokość opłaty zależy od rodzaju inwestycji – najlepiej zapytać o szczegóły w urzędzie lokalnym.  

Wniosek o pozwolenie na budowę – jakie elementy musi zawierać?

Wniosek o pozwolenie na budowę sporządza się według ściśle określonego wzoru (pobierzesz go z naszej strony, gotowy do wypełnienia Twoimi danymi).  

Informacje, które trzeba w nim podać, to: 

 • nazwa organu, do którego kierowany jest wniosek, 
 • cel wniosku, czyli: pozwolenie na budowę/rozbiórkę lub zmianę pozwolenia na budowę/rozbiórkę, 
 • dane inwestora: imię i nazwisko, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, ewentualnie: nr telefonu lub adres e-mail, 
 • zaznaczenie rodzaju inwestycji budowlanej – czy jest to budowa, rozbudowa, odbudowa obiektu budowlanego, 
 • nazwa inwestycji, 
 • dane inwestycji, czyli dokładna lokalizacja, 
 • nazwy załączników do wniosku o pozwolenie na budowę, 
 • zaznaczenie opcji dla osób dołączających do wniosku formularz B-4. 

Wniosku nie musisz sporządzać odręcznie. Należy wypełnić gotowy formularz.  

Co dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę?

Lista załączników jest dosyć długa i obejmuje: 

 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami lub kopiami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, 
 • zaświadczenie projektanta o wpisie na listę członków izby inżynierów budownictwa, aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego; 
 • wypis i wyrys z MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), a gdy dla danego terenu nie ma MPZP, należy wnioskować o  decyzję z warunkami zabudowy terenu, 
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 • pozostałe wymagane dokumenty np. decyzja środowiskowa (w zależności od rodzaju i miejsca inwestycji)  
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa. 

Przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę

W razie potrzeby można przenieść udzielone pozwolenie na budowę na innego inwestora. Aby to zrobić, w urzędzie należy złożyć odpowiedni wniosek (znajdziesz go na naszej stronie w wersji do pobrania i wypełnienia). 

Oprócz wniosku trzeba dostarczyć wymagane załączniki, czyli: 

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 • oświadczenie o przejęciu wszelkich warunków zawartych w wydanej decyzji przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę,  
 • zgoda strony, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę, na jego przeniesienie na rzecz innego podmiotu, 
 • dziennik budowy, 
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej, 
 • pełnomocnictwo (jeśli jest wykorzystywane) i dowód opłaty za jego udzielenie (17 zł). 

Opłata skarbowa za przeniesienie pozwolenia wynosi 90 zł. Trzeba ją ponieść przed złożeniem wniosku i dołączyć potwierdzenie wpłaty.  

 

Dokumenty do pobrania

Pobierz oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością (PDF) Pobierz dokument
Pobierz oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością (DOC) Pobierz dokument
Pobierz wniosek o przeniesienie pozwolenia (PDF) Pobierz dokument
Pobierz wniosek o pozwolenie na budowę (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem jest kluczowy dla zabezpieczenia interesów zarówno lokatorów, jak i właściciela....

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest niezbędny, gdy staramy się o wykupienie mieszkania z zasobów...

Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania
Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania może nastąpić bez względu na to, czy jest to umowa na...