Niektórych budynków nie można rozebrać bez uzyskania pozwolenia. Warto wiedzieć, jakie obiekty podlegają takim obostrzeniom oraz jak przeprowadzić wymaganą procedurę. Znajdziesz tutaj wzór wniosku o rozbiórkę, gotowy do wypełnienia Twoimi danymi i złożenia w urzędzie. Sprawdź najważniejsze informacje o legalnym demontażu budynków i budowli.  

Jaki budynki wymagają pozwolenia na rozbiórkę?

Większość obiektów można zdemontować bez ubiegania się o pozwolenie na rozbiórkę. Niektóre z nich są jednak chronione przepisami i nie można przeprowadzać takich prac samowolnie.  

Do obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia, należą: 

 • budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską, 
 • obiekty o wysokości od 8 metrów i powyżej, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, 
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są wpisane do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa/uznane za pomnik historii/zlokalizowane w parku kulturowym. 

Co ważne, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę trzeba złożyć także wtedy, gdy planujesz rozebranie jedynie części jednego z wymienionych powyżej obiektów 

Rozbiórka i budowa nowego obiektu – jaki wniosek?

Jeśli masz zamiar zdemontować budynek, a na jego miejscu od razu wznieść nowy, złóż wniosek o pozwolenie na budowę. Nie musisz składać dwóch oddzielnych pism, czyli dotyczącego rozbiórki i dotyczącego budowy. 

W tym przypadku składa się wyłącznie wniosek o pozwolenie na budowę. Zaznacza się w nim, że planujesz rozbiórkę, a od razu po niej budowę.  

Rozbiórka zabytku – czy jest możliwa?

Aby przeprowadzić rozbiórkę obiektu zabytkowego, najpierw trzeba ubiegać się o to, aby został on skreślony z rejestru zabytków. Taką decyzję podejmuje Generalny Konserwator Zabytków. 

Natomiast jeśli rozbiórka ma odbywać się w pobliżu obiektu zabytkowego, na przykład ma dotyczyć budynku, który bezpośrednio z nim sąsiaduje, musisz zgłosić chęć jej przeprowadzenia do miejskiego albo gminnego konserwatora. Tak samo należy postąpić, jeśli chcesz rozebrać obiekt znajdujący się na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej.  

W każdym przypadku należy rozpocząć od złożenia wniosku do gminnej lub miejskiej ewidencji zabytków. Na decyzję czeka się 30 dni. Jeśli urząd nie wyda odmowy do tego czasu, uznaje się to za brak zastrzeżeń i można rozpoczynać pracę.  

Nie wiesz, czy dany obiekt podlega ochronie? Informacje na ten temat uzyskasz w urzędzie, do którego składasz wniosek lub u konserwatora zabytków. 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać od Ciebie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych. Może to zrobić ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia. 

Podsumowując, rozbiórka zabytku zgodnie z przepisami nie jest wykluczona, jednak należy uzyskać na nią pozwolenie od odpowiednich organów.  

Rozbiórka bez pozwolenia

Prowadzenie robót rozbiórkowych budynku lub nawet jego części bez pozwolenia jest zagrożone karą grzywny. 

Kiedy złożyć wniosek o rozbiórkę budynku?

Pozwolenie trzeba uzyskać, zanim rozpoczniesz demontaż obiektu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę jest wydawana zawsze na wniosek. Urząd nie rozpatrzy go, jeśli już zacząłeś demontaż. Zostanie to potraktowane jako łamanie prawa, czyli samowola budowlana.  

Wyjątek stanowią roboty zabezpieczające i rozbiórkowe, które można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Mogą być wykonywane tylko wówczas, gdy mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. W takim przypadku też trzeba jak najszybciej złożyć wniosek do urzędu i uzasadnić konieczność rozpoczęcia demontażu.  

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o rozbiórkę budynku (pobierzesz go z naszej strony do wypełnienia) składa się w urzędzie lokalnym właściwym dla miejsca usytuowania obiektu. Takim zagadnieniami zajmują się: 

 • starostwa powiatowe, 
 • urzędy wojewódzkie, 
 • urzędy dzielnicowe, jeśli chodzi o Warszawę, 
 • urzędy miast na prawach powiatu. 

Kiedy składać wniosek do urzędu wojewódzkiego?

W niektórych sprawach konieczne jest złożenie wniosku o rozbiórkę wyłącznie do urzędu wojewódzkiego. Dotyczy to między innymi: 

 • obiektów sytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych i innych ważnych strategicznie obszarów, 
 • obiektów hydrotechnicznych, na przykład kanałów, zapór, spiętrzeń wodnych itp., 
 • dróg publicznych i krajowych wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do ich utrzymania, 
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych do transportu ropy naftowej i produktów naftowych. 

Osobne przepisy dotyczą również infrastruktury górniczej. Jeśli planujesz rozbiórkę związaną z takimi obiektami, musisz się skontaktować z organem nadzoru górniczego albo Dyrektorem Specjalistycznego Urzędu Górniczego. 

Jakie załączniki są wymagane?

Prawidłowo wypełniony wniosek o rozbiórkę budynku to nie wszystko. Należy także dołączyć do niego następujące załączniki: 

 • zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę lub jego kopię, 
 • szkic usytuowania obiektu, 
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót, 
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
 • projekt rozbiórki obiektu – w zależności od potrzeb, 
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, 
 • inne dokumenty, jeśli w danej sytuacji są wymagane przez urząd.  

Ile kosztuje wydanie pozwolenia?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 360 zł. Należy ja uiścić, składając w urzędzie wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę. Masz prawo dostarczyć dowód wpłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia dokumentu. Jako potwierdzenie możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej online. Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, musisz doliczyć 17 zł za pełnomocnictwo. 

Warto dowiedzieć się w urzędzie lokalnym, w jaki sposób najlepiej pokryć wymagane koszty.   

Ile czeka się na decyzję?

Zgodnie z przepisami nie powinno to trwać dłużej niż miesiąc. Termin jednak czasem może się wydłużyć do 2 miesięcy. Otrzymasz o tym stosowną informację. 

Czy można się odwołać?

Można odwołać się od decyzji (zarówno pozytywnej, jak i negatywnej). Odwołanie składa się do: 

 • urzędu wojewódzkiego (jeśli decyzję wydał starosta albo prezydent miasta), 
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał wojewoda). 

Na złożenie odwołania masz 14 dni od dnia wydania decyzji. Możesz to zrobić jako osoba składająca wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, ale zastrzeżenia mogą także zgłosić inne, dowolne osoby, niezaangażowane bezpośrednio w sprawę.  

Rozbiórka metodą strzałową

Jeśli planujesz demontaż budynku metodą strzałową (czyli poprzez podłożenie ładunków wybuchowych), musisz zadbać o dodatkowe formalności. 

Powinieneś powiadomić o takich pracach: 

 • powiatowy nadzór budowlany, 
 • komendanta Policji właściwego dla miejsca rozbiórki, 
 • właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości, 
 • właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz straży gminnej albo miejskiej. 

Ustanowienie kierownika rozbiórki

Podobnie jak podczas budowy obiektu, także podczas jego rozbiórki, konieczne jest zatrudnienie kierownika rozbiórki. Jest on odpowiedzialny za jej przebieg. Jeśli korzystasz z metody strzałowej, musisz także zatrudnić kierownika robót strzałowych.  

W obu przypadkach takie funkcje może pełnić jedynie osoba uprawniona.  

Organ architektoniczno-budowlany w niektórych sytuacjach może wydać decyzję o tym, że nie ma konieczności ustanawiania kierownika rozbiórki. Jest tak, gdy prace mają niski stopień skomplikowania i nie zagrażają otoczeniu.  

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku (PDF) Pobierz dokument
Pobierz wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku (DOC) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem jest kluczowy dla zabezpieczenia interesów zarówno lokatorów, jak i właściciela....

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest niezbędny, gdy staramy się o wykupienie mieszkania z zasobów...

Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania
Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania może nastąpić bez względu na to, czy jest to umowa na...