Parkowanie samochodu w garażu to bardzo duża wygoda, a także skuteczne zabezpieczenie samochodu przed czynnikami zewnętrznymi – zjawiskami atmosferycznymi czy ryzykiem kradzieży. Warto wiedzieć, że możliwość postoju w zamykanym pomieszczeniu może obniżyć wysokość składki na AC. Jak sporządzić umowę najmu garażu?

Umowa najmu garażu – czy musi być spisana?

Nie każdy wie, że umowa najmu garażu (podobnie jak umowa najmu mieszkania) wcale nie musi mieć formy papierowej. Ustalenia ustne również są wiążące. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy dojdzie do sporu pomiędzy najemcą (korzystającym) a wynajmującym (właścicielem). Jeśli nie spisali umowy i nie określili w niej warunków udostępnienia obiektu, rozwiązanie konfliktu może być trudne.

Nieścisłości mogą dotyczyć:

 • terminu udostępniania pomieszczenia,
 • wysokości czynszu,
 • terminu opłacania czynszu,
 • okresu wypowiedzenia,
 • odpowiedzialności za powstałe szkody,
 • sposobu dysponowania garażem.

Właśnie dlatego umowa w formie pisemnej jest rozwiązaniem znacznie lepszym a przede wszystkim bezpieczniejszym dla obu stron. Dokładnie reguluje prawa i obowiązki oraz nie pozostawia miejsca na domysły i spekulacje. Może również zostać użyta w sądzie, gdyby zaszła taka potrzeba.

Nie wiesz, jak sporządzić taki dokument lub szkoda Ci na to czasu. Pobierz gotowy wzór najmu garażu. Wypełnij go danymi swoimi i drugiej strony – tyle wystarczy, by zabezpieczyć swoje interesy.

Co powinna zawierać umowa najmu garażu?

Nie ma jednego obowiązującego wzoru umowy garażu, który musi zostać zastosowany w każdym przypadku. Taki dokument można sporządzić samodzielnie, nawet odręcznie. Muszą się w nim jednak znaleźć wszystkie ważne dane oraz jednoznaczne zapisy dotyczące przedmiotu umowy i stron, które ją podpisują.

Nie ma jednak sensu tracić czasu na samodzielne „wymyślanie” treści dokumentu. Pobierz gotowy wzór umowy, który zawiera wszystko to, co jest potrzebne.

Prawidłowo sporządzony dokument musi uwzględniać przede wszystkim:

 • dane osobowe strony zawierających umowę,
 • dane dotyczące przedmiotu umowy (czyli adres/położenie garażu)
 • ustalenia dotyczące opłat za przedmiot najmu,
 • termin obowiązywania danej umowy,
 • podpisy wynajmującego i najemcy.

Zwykle w umowie znajdują się również zapisy uszczegóławiające poszczególne kwestie.

Jakie są najważniejsze elementy umowy najmu garażu?

Aby taki dokument obowiązywał, a jego interpretacja nie budziła żadnych wątpliwości, należy zwrócić uwagę szczególnie na poniższe elementy.

 • Data i miejsce zawarcia umowy oraz termin obowiązywania – są niezbędne w razie jakichkolwiek roszczeń jednej ze stron. Termin rozpoczęcia obowiązywania umowy nie musi być tożsamy z datą podpisania dokumentu. Wynajem może rozpocząć się na przykład tydzień później.
 • Dane obu stron podpisujących umowę umożliwiające ich identyfikację – należy podać dokładne informacje, czyli: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, PESEL (w przypadku firm: adres siedziby firmy, NIP i REGON).
 • Opis stanu garażu – jeśli występują uszkodzenia (na przykład zepsuty zamek w drzwiach, obita ściana), musi być jasne, czy powstały one przed zawarciem umowy czy są wynikiem działania najemcy.

Oprócz powyższych informacji konieczne jest także określenie, gdzie znajduje się garaż, którego dotyczy umowa najmu. Należy podać adres garażu, a jeśli nie można go określić, to trzeba dokładnie opisać położenie pomieszczenia, (na przykład: piąty garaż od strony wjazdu w ulicę x/położony w ciągu garaży przy ulicy x/przy bloku nr x)

Podobne zasady dotyczą miejsca parkingowego, na przykład w garażu podziemnym. Zwykle mają one swoje numery, jeśli jednak nie są one ustalone, trzeba maksymalnie precyzyjnie określić lokalizację miejsca postojowego.

Jak opisać termin rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy?

Można to zrobić w następujący sposób.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z …………………………… terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia ……. dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do ……. dnia tego miesiąca.

Wówczas zapis będzie jednoznaczny i nie pozostawi miejsca na dowolną interpretację.

Określenie wysokości czynszu za najem

To bardzo ważna kwestia, która także wymaga dokładnego opisania. Można to zrobić w następujący sposób.

Strony umowy ustalają miesięczny czynsz najmu w kwocie brutto ……….

Strony ustalają, że czynsz miesięczny będzie płatny za miesiąc z góry najpóźniej do dnia ………. do rąk własnych/na konto bankowe nr ……….

Pamiętaj, że każda umowa najmu musi być sporządzona w dwóch takich samych egzemplarzach. Na każdym z nich składają podpisy obie strony biorące w niej udział.

Zabezpieczenie dla wynajmującego (właściciela) przed roszczeniami

W garażu najczęściej parkuje się samochód lub motocykl. Takie pojazdy mają sporą wartość. Co zatem w sytuacji, gdy dojdzie do ich uszkodzenia lub utracenia? Może się to stać na przykład w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem. Kto za to odpowiada?

Warto zawrzeć w umowie zapis, który jednoznacznie określi, co się stanie w takiej sytuacji. Najczęściej ma on formę zabezpieczenia dla wynajmującego (właściciela garażu), zgodnie z którym nie ponosi on odpowiedzialności prawnej ani finansowej za powstałe szkody.

Jeśli zatem drzwi zostaną wyłamane, a samochód skradziony lub oberwie się sufit, który zniszczy karoserię, wynajmujący za to nie odpowiada.

Ważne jest także zawarcie punktu, który głosi, że wszelkie sprawy nie zapisane w umowie w umowie będą rozwiązywane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Trzeba również zwrócić uwagę na to, czy w garażu pozostały przedmioty wynajmującego. Może na przykład wciąż przechowywać w nim wartościową maszynę, opony samochodowe czy inne cenne obiekty.

Jeżeli mają one pozostać w wynajmowanym miejscu, taki spis również musi zostać uwzględniony w umowie. Dokładna lista pojazdów, maszyn, urządzeń czy innych przedmiotów pozostających na stanie powinna zostać załączona do umowy. Jest to bardzo ważne na wypadek ich uszkodzenia lub kradzieży.

Czy najemca może podnająć garaż kolejnej osobie?

W umowie najmu miejsca garażowego warto zawrzeć zasady dotyczące użytkowania garażu przez najemcę. Szczególnie ważne jest to, czy może on podnająć garaż osobom trzecim. Nie ma co do tego odgórnych regulacji. Tę kwestię powinny ustalić pomiędzy sobie strony umowy. Jeżeli wynajmującemu zależy, aby takie sytuacje nie miały miejsca, musi zawrzeć klauzulę o treści:

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatnie udostępniać osobom trzecim.

To samo może zrobić najemca, jeśli chce mieć pewność, że podczas całego okresu najmu wynajmujący nie będzie podnajmował garażu innym osobom. Tak może być na przykład, gdy najemca wyjedzie na dłuższy czas. Wówczas zapis w umowie powinien brzmieć:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem zobowiązań wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Co zrozumiałe, trudno opisać w umowie wszystkie sytuacje, które mogą nastąpić. Dlatego zwykle stosuje się ogólny zapis o treści:

Sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Kto ubezpiecza wynajmowany garaż?

Garaż może być miejscem narażonym na różne ryzyka. To nie tylko pożar, zalanie czy zwarcie instalacji, ale także włamanie i akty wandalizmu. Warto zadbać o zabezpieczenie się na wypadek wystąpienia tego rodzaju szkód. Jak to zrobić?

Podstawą są oczywiście solidne drzwi z zamkiem wysokiej jakości oraz regularne przeglądy stanu technicznego pomieszczenia i reagowanie na nieprawidłowości. To jednak nie zawsze wystarczy.

Bardzo przydatne będzie zatem ubezpieczenie. Warto wiedzieć, że prawo do zawarcia takiej polisy leży po stronie wynajmującego. To on powinien zadbać, aby miejsce garażowe było chronione na wypadek nagłej szkody, np. pożaru. Jednocześnie wynajmujący, poprzez odpowiedni zapis w umowie, może uchronić się przed kosztami.

Jak ubezpieczyć garaż i miejsce garażowe?

Garaż lub miejsce garażowe można objąć ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Większość towarzystw ubezpieczeniowych jako garaż rozumie obiekt, który nie nadaje się do celów mieszkalnych, a służy do parkowania pojazdów.

Najczęściej takie pomieszczenie lub budynek wolnostojący musi spełniać też poniższe kryteria.

 • Musi mieć ściany, czyli wydzielone przegrody budowlane.
 • Jego przeznaczeniem musi być przechowywanie różnego rodzaju pojazdów mechanicznych.
 • Wszelkie otwory, takie jak okna, drzwi, czy brama wjazdowa muszą być zamykane.

Decydując się na ubezpieczenie garażu, trzeba jednak pamiętać, że jego ochrona nie obejmuje zaparkowanego w nim pojazdu. Aby zadbać o bezpieczeństwo samochodu lub motocykla, należy osobno objąć go polisą, na przykład AC.

Z tego wynika, że za ubezpieczenie garażu odpowiada wynajmujący, a za ubezpieczenie pojazdu najemca.

Jeśli miejsce garażowe stanowi bezpośrednią część budynku mieszkalnego objętego polisą, na przykład mieści się na parterze bloku lub w jego podziemiu, podlega ono pod jego ubezpieczenie. Można ubezpieczyć go dodatkowo, ale nie jest to konieczne.

Garaże wolnostojące wymagają natomiast dodatkowej ochrony, czyli osobnej polisy. Ubezpieczenie domu i garażu na podstawie jednej umowy chroni obiekt do parkowania jedynie w najszerszym znaczeniu, czyli jego mury i elementy stałe, na przykład instalację elektryczną. Taka polisa nie obejmuje natomiast wyposażenia – w tym pojazdu.

Garaż można dodatkowo ubezpieczyć od:

 • włamania i kradzieży,
 • przepięcia,
 • aktów wandalizmu,
 • stłuczenia szyb,
 • ochronę drzwi garażowych i napędu bramy.

Można wybrać konkretną polisę, która obejmuje poszczególne ryzyka.

Ubezpieczenie OC – czy garaż wpływa na wysokość składki?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu. Nie ma znaczenie, czy jest on używany codziennie czy raz w miesiącu. Nie istnieje także rozróżnienie na samochody w dobrym stanie technicznym i zepsute – nienadające się do jazdy. Każdy zarejestrowany pojazd silnikowy musi być przez cały czas objęty OC, a za jego brak grożą surowe kary finansowe.

Zakres tego ubezpieczenia jest zawsze identyczny, natomiast wysokość składki może być różna w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Co ciekawe, dla niektórych z nich znaczenie ma także to, czy auto jest parkowane w garażu czy pod gołym niebem.

Właściciele samochodów trzymanych w garażu mogą liczyć na nieco niższą cenę polisy. Dlaczego tak się dzieje, skoro rolą OC jest pokrycie szkód spowodowanych przez kierowcę?

Wynika to z tego, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje nie tylko zdarzenia, które nastąpią podczas ruchu, ale także podczas postoju, wsiadania i wysiadania czy załadunku.

Jeśli na przykład parkujesz na nieco pochyłej ulicy, hamulec ręczny może „puścić”, a Twoje auto stoczy się i uszkodzi inne pojazdy, infrastrukturę drogową lub nawet potrąci pieszego. Wówczas poszkodowanym należy się wypłata z Twojego OC. Jeśli natomiast trzymasz auto w zamykanym garażu, taka sytuacja nie może mieć miejsca, dlatego dla ubezpieczyciela jesteś mniej ryzykownym klientem.

Chcesz sprawdzić, ile zapłacisz za ubezpieczenie? Skorzystaj z wygodnego kalkulatora OC i AC, w którym porównasz oferty wielu różnych firm.

Pobierz gotowy wzór umowy najmu garażu w wersji DOC lub PDF.

 

Bibliografia:

 • Czy istnieje legalna definicja garażu? https://www.prawo.pl/biznes/garaz-definicja,332187.html
 • Art. 659. – [Umowa najmu] – Kodeks cywilny: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-659
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

Podsumowanie

 • Umowa najmu garażu nie musi być zawarta pisemnie, ale taka forma jest najbardziej wskazana.
 • W dokumencie należy dokładnie opisać przedmiot najmu oraz podać dane obu stron umowy.
 • Warto zawrzeć zapis o tym, że wynajmujący nie odpowiada za szkody, jakim ulegnie pojazd podczas przebywania w garażu.
 • Strony mogą również określić, czy każda z nich zgadza się na podejmowanie garażu osobom trzecim przez drugą osobę. Zwykle zawiera się zapis, że takie działanie jest niedopuszczalne.
 • Za ubezpieczenie garażu odpowiada wynajmujący.
 • Ubezpieczenie garażu nie obejmuje zaparkowanego w nim pojazdu.

FAQ

Czy warto wynająć garaż?

Zdecydowanie tak, jeśli chcesz lepiej zabezpieczyć swój samochód. Jest chroniony przed kradzieżą, uszkodzeniem, szkodami parkingowymi, a nawet wpływem soli drogowej i innych szkodliwych zjawisk. Garaż ułatwia także prowadzenie drobnych prac naprawczych. Garażowane auto można również sprzedać za wyższą cenę.

Czy parkowanie w garażu wpływa na cenę AC?

Tak i to w znaczny sposób. Parkowanie w garażu redukuje wiele ryzyk związanych z uszkodzeniem lub utratą pojazdu, w tym głównie z kradzieżą. Składka na AC jest więc zwykle o wiele niższa.

Czy parkowanie samochodu w garażu obniża wysokość składki na OC?

Może tak być, ponieważ samochód trzymany w zamkniętym pomieszczeniu stanowi mniejsze ryzyko dla innych uczestników ruchu. Nie ma na przykład zagrożenia, że stoczy się z miejsca parkingowego i uszkodzi inne auta lub potrąci pieszego. Wiele zależy jednak od polityki konkretnego ubezpieczyciela

Dokumenty do pobrania

Pobierz wzór umowy najmu miejsca garażowego (DOC) Pobierz dokument
Pobierz wzór umowy najmu miejsca garażowego (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem jest kluczowy dla zabezpieczenia interesów zarówno lokatorów, jak i właściciela....

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest niezbędny, gdy staramy się o wykupienie mieszkania z zasobów...

Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania
Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania może nastąpić bez względu na to, czy jest to umowa na...