Sprzedaży samochodu musi dokonać jego właściciel lub wszyscy współwłaściciele. Jeśli z pewnych przyczyn nie jest to możliwe, można skorzystać z pomocy pełnomocnika. Zobacz, jak sporządzić upoważnienie dla takiej osoby i pobierz gotowy wzór pisma do wypełnienia.

Sprzedaż pojazdu – jak się do niej przygotować?

Przygotowania do sprzedaży samochodu najczęściej kojarzą się z wykonaniem zdjęć i zamieszczeniem oferty na portalach ogłoszeniowych lub ze skorzystaniem z pośrednictwa komisu. To jednak nie wszystko. Procedura sprzedaży obejmuje także kilka ważnych formalności.

Pamiętaj, że Twoje obowiązki – jako sprzedającego – nie ograniczają się jedynie do wręczenia kupującemu kluczyków. Zobacz, jak wygląda sprzedaż samochodu zgodnie z przepisami.

Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży

To jedna z najważniejszych formalności. Umowę może sporządzić każda ze stron, jednak zwyczajowo robi to sprzedający. Jest tak dlatego, że w dokumencie musi się znaleźć opis pojazdu, a to właśnie aktualny właściciel ma dostęp do danych w dowodzie rejestracyjnym.

Umowę można sporządzić samodzielnie, ale znacznie wygodniej pobrać gotowy wzór i wypełnić go swoimi danymi. Tutaj znajdziesz formularz obejmujący pomoc pełnomocnika. Wystarczy, że wpiszesz do niego niezbędne informacje.

W umowie kupna-sprzedaży pojazdu muszą się znaleźć następujące dane:

 • data i miejsce zawarcia transakcji,
 • dokładne dane identyfikacyjne obu stron transakcji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu),
 • opis przedmiotu transakcji (samochodu), w tym: marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor,
 • cena, za jaką pojazd zostanie sprzedany,
 • data przekazania pojazdu kupującemu,
 • informacja o tym, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
 • oświadczenie kupującego, że zna stan techniczny pojazdu i go przyjmuje.

Dokument musi być sporządzony w dwóch egzemplarzach. Na każdym z nich podpisują się obie strony transakcji. Gdy w imieniu sprzedającego występuje pełnomocnik, to on podpisuje się na umowie.

Podatek PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 2% wartości pojazdu podanej w umowie. Zwykle płaci go kupujący, choć strony mogą postanowić inaczej. Wówczas w umowie podaje się informacje, że taki obowiązek leży w gestii sprzedającego lub strony dzielą się opłatą po połowie (rzadko stosowane, ponieważ jest dość uciążliwe formalnie).

Warto pamiętać, że podatek PCC nie obowiązuje zawsze. Jeśli kupujący występuje jako firma i kupuje auto na fakturę, nie ma konieczności odprowadzania takiej należności. Podobnie jest w sytuacji, gdy Ty sprzedajesz samochód w imieniu firmy (zajmujesz się sprzedażą aut zawodowo). Podatek PCC obowiązuje zatem w przypadku transakcji pomiędzy osobami fizycznymi.

Podatek płaci się po uprzednim wypełnieniu deklaracji PCC-3. Natomiast gdy samochód staje się współwłasnością (kupuje go więcej niż jedna osoba), będzie potrzebny druk PCC-3/A.

Na co uważać przy podatku PCC?

Warto zachować ostrożność, jeśli kupujący prosi Cię o wpisanie do umowy niższej kwoty, niż w rzeczywistości ma zamiar Ci przekazać. Podatek PCC nalicza się na podstawie ceny z umowy, dlatego niektórzy mogą chcieć w ten sposób obniżyć zobowiązanie fiskalne.

Jeśli się na to zgodzisz i wpiszesz do umowy znacznie niższą kwotę niż rzeczywista wartość auta, możesz się spodziewać interwencji urzędników. Mogą poprosić o uzasadnienie tak niskiej ceny lub nakazać dopłatę podatku PCC.

Badanie techniczne

Każdy pojazd musi mieć obowiązkowe badanie techniczne. Jako sprzedający powinieneś zadbać o to, by zbywany pojazd również miał aktualny „przegląd”. Jeśli tak nie jest, możesz mieć poważne kłopoty ze znalezieniem kupującego.

Nowy właściciel będzie potrzebował zaświadczenia o badaniu do przerejestrowania samochodu. Auto bez ważnych badań jest wyjątkowo ryzykownym zakupem. Może również sugerować, że kryje poważne usterki, dlatego sprzedający zwleka z wizytą na stacji diagnostycznej i chce „przerzucić” ten obowiązek na kupującego.

Formalności po sprzedaży

Udało Ci się sprzedać pojazd? To jeszcze nie wszystko. Czeka Cię jeszcze kilka formalności. Pamiętaj o tym, by powiadomić:

 • starostwo powiatowe o zbyciu pojazdu (masz na to 30 dni),
 • ubezpieczyciela o zmianie właściciela auta (maksymalnie w ciągu 14 dni).

Nie można o tym zapominać, bo konsekwencje mogą być dotkliwe.

Firmy ubezpieczeniowe często udostępniają swoim klientom gotowy druk zgłoszenia zbycia samochodu. Można go wypełnić, zeskanować i wraz z kopią umowy sprzedaży wysłać mailem. Coraz częściej taką sprawę można załatwić w pełni online.

Zgłoszenie zbycia auta w lokalnym urzędzie również nie wymaga udawania się tam osobiście. Można to zrobić przez Internet.

Ubezpieczenie po sprzedaży samochodu

OC po sprzedaży automatycznie przechodzi na nowego właściciela (sprawdź: ubezpieczamy-auto.pl/ubezpieczenie-samochodu/). To znaczy, że samochód jest wciąż objęty ochroną i nie trzeba od razu kupować nowej polisy. Dotyczy to wyłącznie OC. Wszystkie inne ubezpieczenia, nawet jeśli zostały wykupione w pakiecie, wygasają.

Sprzedaż samochodu przez pełnomocnika

Jak widać, sprzedaż samochodu wiąże się z kilkoma istotnymi formalnościami. Czy da się ich dopełnić, jeśli nie możesz z różnych przyczyn „być na miejscu”? Jest taka możliwość – aby z niej skorzystać, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Na czym to polega?

Upoważnienie innej osoby do sprzedaży samochodu jest równoznaczne z udzieleniem jej pełnomocnictwa do wykonania czynności prawnej – zawarcia z kupującym umowy kupna-sprzedaży samochodu.

To oznacza, że pełnomocnik podpisuje taką umowę w Twoim imieniu. Jeśli natomiast chcesz, by załatwił za Ciebie również inne sprawy (na przykład w urzędzie, u ubezpieczyciela), musisz sporządzić osobne upoważnienia. Pełnomocnictwo do sprzedaży auta dotyczy wyłącznie samej transakcji.

Jaką formę ma mieć upoważnienie do sprzedaży pojazdu?

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu powinno mieć formę pisemną. Można sporządzić je nawet odręcznie, jednak znacznie wygodniej pobrać gotowy wzór i wpisać do niego swoje dane. Konieczny jest także podpis mocodawcy, czyli osoby upoważniającej.

Ponadto muszą zostać wskazane miejsce i czas sporządzenia dokumentu. Jeśli ich nie będzie, dokument nie będzie miał mocy prawnej.

Z czego składa się upoważnienie do sprzedaży pojazdu?

W pełnomocnictwie do sprzedaży samochodu muszą się znaleźć następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia pisma,
 • tytuł: „Upoważnienie do sprzedaży pojazdu”,
 • imię i nazwisko mocodawcy (osoby upoważniającej),
 • imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego pełnomocnika,
 • opis zakresu czynności, których dotyczy upoważnienie – czyli sprzedaż samochodu/zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu,
 • marka, model i cena pojazdu, który jest przedmiotem transakcji,
 • podpis mocodawcy.

Pobierz gotowy wzór upoważnienia, by mieć pewność, że zostały w nim zawarte wszystkie niezbędne elementy. Nie zapomnij się podpisać – inaczej upoważnienie nie będzie ważne.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać każdy, kto wyrazi na to zgodę. Nie musi to być członek rodziny. Można poprosić o reprezentację podczas sprzedaży również partnera, znajomego, sąsiada czy współpracownika. Jedynym warunkiem jest to, że taka osoba musi mieć co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W praktyce musi mieć skończone 13 lat.

Upoważnienie przydaje się również, gdy samochód przeznaczony do sprzedaży ma kilku współwłaścicieli. Zgodnie z przepisami każdy z nich musi podpisać umowę kupna-sprzedaży. Jeśli jest to niemożliwe, jeden ze współwłaścicieli może udzielić pełnomocnictwa drugiemu do działania w jego imieniu. Na przykład córka może upoważnić mamę, aby sprzedała ich wspólny samochód.

Warto wiedzieć, że na tej samej zasadzie działa upoważnienie do zakupu auta.

Podsumowanie

 • Przy sprzedaży samochodu muszą być obecni (podpisani na umowie kupna-sprzedaży) jego wszyscy właściciele.
 • Jeśli jest to niemożliwe, mogą upoważnić do działania w ich imieniu jednego z nich lub osobę obcą, niezwiązaną w żaden sposób z pojazdem.
 • Pełnomocnikiem może zostać każdy – niekoniecznie członek rodziny. Musi mieć ukończone 13 lat i wyrazić zgodę na reprezentowanie mocodawcy.
 • Upoważnienie musi mieć formę pisemną i zawierać określone dane, aby było ważne w świetle prawa.
 • Sprzedający pojazd musi przeprowadzić kilka ważnych formalności – przede wszystkim zgłosić sprzedaż w starostwie powiatowym oraz u ubezpieczyciela.
 • Od transakcji płaci się podatek PCC – nie zawsze ten obowiązek musi leżeć po stronie kupującego. Taką kwestię można dowolnie ustalić w umowie.

FAQ

Czy jeden ze współwłaścicieli może samodzielnie zadecydować o sprzedaży samochodu?

Nie jest to możliwe. Jeśli auto należy do więcej niż jednej osoby, to każda z nich ma takie samo prawo do rozporządzania własnością. To znaczy, że jeden współwłaściciel nie może w tajemnicy przed innym(i) sprzedać pojazdu. Na umowie kupna-sprzedaży muszą się znaleźć podpisy każdego z aktualnych właścicieli. Jeśli tak nie będzie, umowa nie jest ważna. Wyjątkiem jest fakt ustanowienia pełnomocnika. Wówczas to on podpisuje umowę w imieniu posiadacza/y samochodu.

Czy upoważnienie do sprzedaży sprawia, że pełnomocnik może załatwiać różne sprawy związane z autem?

Nie. Takie pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie zawarcia transakcji sprzedaży pojazdu. Jeśli chcesz, by inna osoba działała w Twoim imieniu np. w urzędzie lub u ubezpieczyciela, musisz do każdej ze spraw sporządzić osobne upoważnienie.

Czy sprzedaż pojazdu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Nie, jeśli transakcja odbywa się pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, czyli jest potwierdzona umową sprzedaży, a nie fakturą. Wówczas obowiązuje jedynie podatek PCC. Zwykle płaci go kupujący, który oprócz wpłaty na konto fiskusa, musi również wypełnić odpowiedni formularz.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o upoważnienie do sprzedaży pojazdu (PDF) Pobierz dokument
Pobierz wniosek o upoważnienie do sprzedaży pojazdu (DOC) Pobierz dokument
Pobierz umowę z upoważnieniem do sprzedaży pojazdu (DOC) Pobierz dokument
Pobierz umowę z upoważnieniem do sprzedaży pojazdu (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...