Niekiedy kasacja pojazdu jest najbardziej opłacalną opcją. Często bywa również konieczna. Jeśli nie jesteś w stanie osobiście udać się do stacji demontażu samochodów, możesz powierzyć to zadanie innej osobie. Aby było to zgodne z przepisami, musisz napisać upoważnienie do złomowania. Zobacz, jak je sporządzić.

Złomowanie pojazdu – kiedy warto?

W niektórych przypadkach złomowanie samochodu może być opłacalną opcją. Jeśli auto jest poważnie uszkodzone, powypadkowe czy stare, jego naprawa może nie mieć sensu. Podobnie jeśli została w nim stwierdzona szkoda całkowita lub nie spełnia ono coraz bardziej restrykcyjnych wymogów ekologicznych. Kasacja wchodzi w grę również wtedy, gdy od wielu miesięcy bezskutecznie próbujesz sprzedać pojazd – a za OC trzeba płacić cały czas.

Niekiedy złomowanie jest więc najwygodniejszą opcją na „pozbycie się problemu”. Musisz jednak dobrze przemyśleć swoją decyzję. Kasacja wiąże się z wyrejestrowaniem pojazdu. W tym przypadku jest to proces nieodwracalny. Jeśli zgłosisz złomowanie w urzędzie, nie możesz samochodu z powrotem zarejestrować, nawet jeśli fizycznie nie został on jeszcze zdemontowany.

Gdzie zezłomować pojazd?

Podstawową zasadą jest to, aby korzystać wyłącznie z legalnie działających stacji demontażu pojazdu. Muszą to być miejsca, które działają na podstawie zezwoleń wydawanych przez marszałka województwa. Pełną listę takich punktów znajdziesz na stronach internetowych odpowiednich jednostek administracyjnych. Dlaczego jest to ważne?

Jedynie takie podmioty wydadzą Ci zaświadczenie o złomowaniu, które ma moc urzędową. Na jego podstawie będziesz mógł wyrejestrować auto w urzędzie. Jeśli oddasz je na złomowisko działające w „szarej strefie”, nie dostaniesz pokwitowania i dalej będziesz figurować w bazie jako właściciel pojazdu. To wiąże się między innymi z koniecznością opłacania składki na OC.

Jakie dokumenty są potrzebne do złomowania auta?

Żeby legalnie zezłomować pojazd, potrzebujesz określonego zestawu dokumentów. Jeśli ich nie masz, stacja demontażu może odmówić wykonania usługi.

Udając się w takie miejsce, musisz mieć ze sobą:

 • dokument potwierdzający własność pojazdu – dowód rejestracyjny i kartę pojazdu,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem – dowód osobisty lub paszport,
 • ważną polisę OC,
 • upoważnienie do złomowania – jeśli występujesz w imieniu właściciela pojazdu.

Wzór ostatniego z dokumentów możesz wygodnie pobrać ze strony i wypełnić swoimi danymi. Masz pewność, że ma on prawidłową formę i stacja demontażu na pewno go uwzględni.

Jak zezłomować pojazd bez dokumentów?

Zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego nie stanowi przeszkody w złomowaniu auta. W takiej sytuacji możesz wykonać jeden z poniższych kroków:

 • wystąpić do wydziału komunikacji o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na podstawie zaświadczenia z policji o zagubieniu, utracie lub kradzieży dokumentu;
 • okazać w stacji demontażu kartę pojazdu, jeśli ją masz.

Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego ani karty pojazdu, możesz mieć problem z kasacją auta. Legalnie działające stacje demontażu wymagają okazania tych dokumentów. Niekiedy może wystarczyć zaświadczenie z policji o ich zgubieniu, jednak nie jest to regułą.

Co się dzieje po kasacji auta?

Stacja demontażu unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Wydaje również zaświadczenie o ich unieważnieniu oraz dokument potwierdzający zezłomowanie pojazdu. Zawsze przygotowuje się trzy kopie takiego pisma:

 • jedną dla właściciela pojazdu,
 • drugą dla stacji demontażu,
 • trzecią dla wydziału komunikacji.

Następnie właściciel zezłomowanego pojazdu musi udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Ma na to 30 dni. Za brak zgłoszenia się do urzędu może zostać nałożona kara.

Złomowanie pojazdu – kto za to płaci?

Złomowanie pojazdu jest dość nietypową usługą, bo w jej przypadku to wykonawca ponosi opłatę na rzecz zlecającego złomowanie. Właściciel samochodu dostaje pieniądze za przekazany wrak. Jest tak dlatego, że stacja demontażu zyskuje na odebraniu pojazdu. Może pobrać z niego elementy i surowce, które nadają się do ponownego przetworzenia – na przykład akumulator, katalizator czy różnego typu metale.

Dlatego, jeśli zgłaszasz się z samochodem do kasacji, możesz na tym nieco zarobić. Stawki nie są co prawda zbyt wysokie – zwykle wynoszą kilkaset złotych. To, ile dostaniesz za złomowanie, zależy od cennika danego złomowiska, ale również od masy przekazanego auta. Co zrozumiałe, na złomowaniu ciężarówki zarobisz więcej niż samochodu osobowego.

Pamiętaj jednak, że jeśli przekażesz do kasacji auto niekompletne, którego masa będzie mniejsza niż 90% nowego pojazdu, stacja demontażu może pobrać od Ciebie opłatę. Nie może być ona wyższa niż 10 zł za każdy brakujący kilogram.

Taka zasada ma na celu zniechęcenie właścicieli do wymontowywania z samochodów części konstrukcyjnych i sprzedawania ich „na czarnym rynku”. Auto poddawane złomowaniu musi być zatem niemal całkowicie kompletne.

Co można usunąć z auta przed złomowaniem?

Stacje demontażu mogą w tym zakresie stosować swoje własne ograniczenia. Ogólna zasada głosi jednak, że z samochodu nie można usuwać żadnych istotnych elementów. Nie można z niego wyjąć między innymi:

 • silnika,
 • skrzyni biegów,
 • katalizatora,
 • części podwozia,
 • dużych fragmentów karoserii.

Takie elementy są ciężkie, więc ich brak od razu wyjdzie na jaw podczas ważenia. Auta przed kasacją są również poddawane oględzinom.

Co można usunąć ze złomowanego samochodu? Możesz z niego wyjąć praktycznie całe wyposażenie kabiny – np. fotele, radio, lampy, plastikowe osłony czy bezpieczniki. To lekkie obiekty, które nie ważą więcej niż 10% masy całkowitej auta, więc nie narazisz się na dopłatę.

Warto wyjąć również akumulator. Można go ponownie wykorzystać lub oddać do skupu, by odzyskać za niego kaucję.

Czym jest upoważnienie do złomowania pojazdu?

Upoważnienie to tak naprawdę zwyczajowa nazwa pełnomocnictwa. W urzędowej nomenklaturze stosuje się drugą z nich. Pełnomocnictwo jest prawem do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby, która go udziela. Treść upoważnienia precyzuje, w jakim zakresie może działać pełnomocnik i jakie dokładnie czynności może podejmować w zastępstwie za mocodawcę.

W tym przypadku mowa o złomowaniu pojazdu. Czyli osoba upoważniona może udać się z takim pismem do stacji demontażu w celu oddania do kasacji samochodu, motocykla lub innego pojazdu. Musi być on wymieniony w pełnomocnictwie – aby nie było żadnych wątpliwości, jaki jest zakres obowiązywania dokumentu.

Kiedy upoważnienie do złomowania jest potrzebne?

Zgodnie z przepisami do stacji demontażu powinien się zgłosić właściciel pojazdu. Jeśli współwłaścicieli jest kilku, to również każdy z nich musi być obecny podczas procedury kasacji. Jeden ze współwłaścicieli nie może podejmować decyzji o złomowaniu w imieniu pozostałych.

Upoważnienie do złomowania można wykorzystać w sytuacji, jeśli właściciel lub jeden ze współwłaścicieli nie może osobiście udać się do stacji demontażu pojazdów. Może wówczas napisać upoważnienie dla innej osoby, która będzie działała w jego imieniu.

Co ważne, jeden współwłaściciel może upoważnić do działania drugiego. Na przykład ojciec upoważnia syna, z którym dzieli własność pojazdu. Kilku współwłaścicieli może również sporządzić takie pismo dla jednego z nich. Pełnomocnikiem może też zostać osoba obca, która nie ma nic wspólnego z danym samochodem. To może być kolega, sąsiad, pracownik. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Najważniejszą kwestią jest to, aby prawidłowo sporządzić upoważnienie do złomowania. Zobacz, jak to zrobić.

Jak sporządzić upoważnienie?

Teoretycznie można napisać je odręcznie. Nie musi być ono również sporządzone według jednego obowiązującego wzoru. Najważniejsze jest to, aby znalazły się w nim wszystkie wymagane elementy, których opis znajdziesz poniżej.

Dużo wygodniejsze i łatwiejsze jest pobranie gotowego wzoru upoważnienia do złomowania i wypełnienie go własnymi danymi. Masz pewność, że pismo będzie zgodne z wymogami i na pewno zostanie uwzględnione w stacji demontażu.

Pobierz gotowy wzór w wersji PDF lub DOC i oszczędź czas na samodzielne opracowywanie treści dokumentu. Pamiętaj, że jeśli będą w nim błędy, stacja demontażu może odmówić złomowania. Ma do tego pełne prawo. Kasacja pojazdu jest procedurą obostrzoną licznymi przepisami, dlatego wymagane jest zachowanie wszystkich formalności.

Jakie elementy musi zawierać pełnomocnictwo do złomowania auta?

Upoważnienie powinno zawierać:

 • dane mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia pozwalające ją zindywidualizować,
 • dane osoby upoważnionej do działania w imieniu mocodawcy pozwalające tę osobę zindywidualizować,
 • zakres upoważnienia (czyli jakie czynności może wykonać umocowany),
 • datę i miejsce sporządzenia upoważnienia,
 • czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Jakie dane będą wystarczające, aby zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego? Są to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres i PESEL. Ponadto w piśmie mogą się znaleźć numery dowodów osobistych oraz inne informacje, które są przydatne z praktycznego punktu widzenia – np. numer telefonu czy adres e-mail.

Pamiętaj, aby w upoważnieniu do złomowania (ale także w innych dokumentach urzędowych) nie zostawiać pustych pól. Mogą wówczas zostać wykorzystanie do dopisania treści niezgodnej z Twoją wolą. Niewykorzystane miejsca trzeba przekreślić, aby uniknąć nieporozumień.

Odwołanie upoważnienia

Upoważnienie do złomowania można w każdej chwili odwołać (oczywiście przed wykonaniem procedury kasacji pojazdu). Można to zrobić w dowolnej formie, jednak najbezpieczniej zrobić to na piśmie.

Podsumowanie

 • Do stacji demontażu powinni zgłosić się wszyscy właściciele samochodu. Jeśli choć jeden z ich jest nieobecny, złomowanie nie może się odbyć.
 • Jeśli właściciel pojazdu lub jeden ze współwłaścicieli nie może wziąć udziału w procedurze, może sporządzić upoważnienie dla innej osoby do działania w jego imieniu.
 • Pełnomocnikiem może zostać dowolna osoba, nie musi być członkiem rodziny mocodawcy.
 • Upoważnienie trzeba sporządzić na piśmie i musi ono zawierać wymagane elementy.
 • Muszą być w nim opisane czynności, których pełnomocnik może dokonywać w imieniu mocodawcy (czyli w tym przypadku przekazanie do złomowania pojazdu o danym numerze VIN).

FAQ

Czy pełnomocnik musi być członkiem rodziny?

Nie ma takiego wymogu. Pełnomocnikiem może zostać każda osoba, która wyrazi na to zgodę i jest pełnoletnia. To może być nawet sąsiad lub współpracownik.

Czy z samochodu do kasacji można wyjąć cenne elementy?

Nie można usunąć z niego żadnych podstawowych części, takich jak silnik czy skrzynia biegów. Można natomiast wyjąć lekkie elementy wyposażenia, na przykład fotele, radio, akumulator czy oświetlenie. Ważne jest to, aby usunięte podzespoły nie ważyły więcej niż 10% masy auta wpisanej do dowodu rejestracyjnego.

Czy można zezłomować auto bez dowodu rejestracyjnego?

Jest to możliwe, ale może rodzić pewne trudności. Jeśli nie masz dowodu (np. został zgubiony), możesz posłużyć się kartą pojazdu. Jeśli jej również nie masz, musisz wnioskować w urzędzie o wydanie wtórników. Dopiero wówczas możesz zgłosić się z samochodem do kasacji.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o upoważnienie do zezłomowania pojazdu (PDF) Pobierz dokument
Pobierz wniosek o upoważnienie do zezłomowania pojazdu (DOC) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...