Oświadczenie o stanie zdrowia najczęściej jest wymagane przez przyszłego pracodawcę, u którego osoba składająca dokument, ma rozpocząć pracę. Czasami również jest ono wymagane przez placówkę edukacyjną, na przykład uczelnię, w której oświadczający planuje rozpocząć naukę.

Co ważne, dokument nie musi być potwierdzony badaniami lekarskimi, najczęściej też nie ma obowiązku załączania do niego żadnych elementów potwierdzających jego treść.

Oświadczenie, co do zasady, jest formą wyrażania swojego poglądu, opinii lub przekonania. W tym przypadku osoba składająca taki dokument stwierdza, że jej stan zdrowia umożliwia jej podjęcie określonej aktywności. Zwykle jest nią rozpoczęcie pracy na konkretnym stanowisku.

Co więcej, nie ma również jednego przyjętego wzoru oświadczenia o stanie zdrowia. Muszą się w nim znaleźć wymagane elementy, jednak jego forma nie jest ściśle określona. Sprawdź, jak przygotować taki dokument.

Czym jest oświadczenie o stanie zdrowia?

Jest to oświadczenie osoby składającej taki dokument o tym, że stan zdrowia pozwala jej na wykonywanie określonych czynności, najczęściej związanych z działalnością zawodową. Co ważne, w oświadczeniu może znajdować się klauzula o odpowiedzialności za podawanie fałszywych informacji

Osoba składająca taki dokument swoim podpisem potwierdza więc, że podane dane są prawdziwe. Stwierdza też nie zna żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które nie dopuszczałyby jej do pracy na danym stanowisku lub podjęcia nauki w określonej placówce.

Kiedy składa się takie oświadczenie?

Najczęściej taki dokument jest wymagany przez pracodawcę od osób, które mają rozpocząć pracę w ich firmie. Dotyczy to zawodów, w których dobry stan zdrowia jest istotny z punktu widzenia prawidłowego wykonywania obowiązków.

Warto podkreślić, że takie oświadczenie nie jest tożsame z dopuszczeniem do objęcia danego stanowiska przez lekarza medycyny pracy. Oświadczenie o stanie zdrowia przyszły pracownik sporządza sam i nie musi być ono poprzedzone żadnymi badaniami diagnostycznymi. Odpowiedzialność za podanie prawdziwych informacji spoczywa więc wyłącznie na osobie składającej dokument.

Co powinno zawierać oświadczenie o stanie zdrowia?

Nie ma ścisłych zasad dotyczących formułowania takich dokumentów. Ważne jednak, aby znalazły się w nich wymagane elementy, czyli:

 • data i miejsce sporządzenia,

 • nagłówek “Oświadczenie o stanie zdrowia”,

 • dane osoby sporządzającej oświadczenie:

  • imię i nazwisko,

  • adres,

  • PESEL,

  • numer telefonu bądź adres e-mail,

 • klauzula o świadomości odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji (jeśli jest to wymagane),

 • odręczny podpis.

Oświadczenie powinno być zwięzłe i napisane zrozumiałym językiem. Nie ma potrzeby używania żadnych dodatkowych ozdobników. Przekaz powinien być maksymalnie krótki i konkretny. Taki dokument może być sporządzony w dowolnej formie, także odręcznie. W tym przypadku jednak należy zadbać o to, by wszystkie podane dane były czytelne.

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – kto może go wymagać?

W czasie epidemii koronawirusa wiele placówek edukacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola czy domy kultury, wymagały od rodziców sporządzenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka. Przekazanie do placówki takiego dokumentu było (a często jest nadal) warunkiem dopuszczenia dziecka do udziału w zajęciach.

Warto podkreślić, że to żądanie jest nieuprawnione w świetle przepisów. Żadna instytucja nie może wymagać od rodziców przedstawiania takich dokumentów. Przede wszystkim jednak nie może odmówić przyjęcia dziecka do żłobka, szkoły czy na zajęcia dodatkowe, jeśli opiekun nie wypełni oświadczenia o jego stanie zdrowia.

Wynika to między innymi z przepisów RODO. Zgodnie z ich brzmieniem rodzic przekazuje placówkom oświatowym tylko te dane, które uzna za istotne, czyli na przykład o alergiach dziecka lub jego szczególnych potrzebach. Co ważne, zawsze robi to dobrowolnie.

Podsumowanie

 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia najczęściej jest wymagane przez pracodawcę przed objęciem danego stanowiska pracy.

 2. Taki dokument sporządza się samodzielnie i nie trzeba dołączać do niego załączników.

 3. Styl zaświadczenia powinien być zwięzły i konkretny.

 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia nie jest tym samym, co opinia lekarza medycyny pracy.

FAQ

Czym jest oświadczenie o stanie zdrowia?

To dokument, który zainteresowana osoba sporządza w swoim imieniu. Stwierdza w nim, że nie ma przeciwwskazań do podejmowania określonych aktywności. Zwykle dotyczy to do podjęcia pracy na danym stanowisku.

W jakiej formie sporządza się oświadczenie?

Dokument musi mieć formę pisemną. Nie ma znaczenia, czy zostanie napisany ręcznie czy na komputerze. Zawsze jednak musi zawierać odręczny podpis osoby składającej.

Czy szkoła, przedszkole lub inna placówka może żądać od opiekuna oświadczenia o stanie zdrowia dziecka?

Zgodnie z prawem nie może tego robić, a rodzic może dobrowolnie podawać tylko takie informacje, które uzna za istotne.

Dokumenty do pobrania

Pobierz zaświadczenie o stanie zdrowia - wzór (PDF) Pobierz dokument
Pobierz zaświadczenie o stanie zdrowia - wzór (DOC) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku przysługują różne formy pomocy...

Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej
Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej

O czym warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o opiekunkę dla osoby starszej? Osoby starsze i...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawność uniemożliwia bądź utrudnia codzienne funkcjonowanie, które wynika z pewnej niesprawności organizmu. Natomiast orzeczenie o...