Jeśli Twój rodzic miał polisę na życie w PZU, po jego śmierci może Ci przysługiwać świadczenie. Sprawdź, jak się o nie ubiegać i jakie dokumenty skompletować. Pobierz wzór wniosku, który złożysz u ubezpieczyciela. Dowiedz się, jakie inne świadczenia przysługują Ci po śmierci bliskiej osoby.

Czym jest polisa na życie?

Polisa na życie w swoim podstawowym zakresie ma za zadanie chronić bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. W sytuacji, gdy dojdzie do jego zgonu, świadczenie z polisy może otrzymać osoba, którą ubezpieczony wskazał jako uposażonego. Najczęściej jest to dziecko, mąż, żona lub inny członek rodziny. To jednak może być również osoba niespokrewniona, np. przyjaciel, a niekiedy nawet bank – jeśli ubezpieczony miał kredyt na życie.

Od czego zależy wartość wypłaty świadczenia?

Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od warunków polisy. Suma gwarancyjna (maksymalna możliwa wartość świadczenia) została ustalona w momencie rozpoczęcia umowy. To mogło być zarówno 5000 zł, jak i 50 0000 zł lub więcej.

Jeśli rodzic wybrał rozszerzony pakiet polisy na życie, dzieci mogą otrzymać nawet 300% podstawowej wysokości świadczenia. Przykładowo, jeśli rodzic był ubezpieczony na kwotę 10 0000 zł i zginął w wypadku komunikacyjnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem, dzieci mogą otrzymać 30 0000 zł.

Wypłata świadczenia może mieć charakter jednorazowy (uposażony otrzymuje całą kwotę naraz) lub w postaci renty (polisa z rentą posagową). Wówczas ubezpieczyciel wypłaca świadczenie np. co miesiąc przez określony czas.

Wysokość świadczenia po śmierci rodzica zależy również od wieku dzieci. Zazwyczaj, jeśli zmarły był głównym źródłem dochodu w rodzinie i osierocił kilkuletnie dzieci, wypłacane są wyższe odszkodowania.

Czy świadczenie zawsze zostanie wypłacone?

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia lub znacznie obniżyć jego wysokość. Jest tak zwykle wówczas, jeśli ubezpieczony działał na własną niekorzyść (np. popełnił samobójstwo) lub zataił informację o chorobie przed ubezpieczycielem (np. zmarł na chorobę nowotworową, o której wiedział, gdy zawierał umowę). Czasami powód odmowy jest inny – wówczas rodzina może wstąpić na drogę sądową i ubiegać się o wypłatę środków.

Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie PZU

W polisach zawsze są ujęte wyłączenia. Jest to opis sytuacji, w której wypłata świadczenia nie będzie możliwa. W ubezpieczeniu na życie w PZU to mogą być np.:

 • poddawanie się zabiegom o charakterze medycznym bez nadzoru lekarza,
 • popełnienie przestępstwa,
 • popełnienie samobójstwa,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • stosowanie narkotyków, środków psychoaktywnych, środków psychotropowych lub środków odurzających,
 • udział w działaniach wojennych, aktach terroru lub ruchach społecznych.

Jeśli do śmierci dojdzie w trakcie sytuacji opisanej w wyłączeniach, uposażony nie otrzyma odszkodowania.

Jak ubiegać się o wypłatę świadczenia?

Aby otrzymać odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia w towarzystwie ubezpieczeniowym. W tym celu należy dopełnić kilku istotnych formalności.

Jak to wygląda krok po kroku w przypadku PZU?

 1.  Wejdź na stronę internetową zgloszenie.pzu.pl i wybierz opcje „Ludzie”. Zostaniesz poproszony o podaniu numeru polisy. Gdy to zrobisz, przejdziesz do elektronicznego wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci rodzica.
 2. Wypełnij formularz na stronie PZU – podaj wszystkie wymagane dane. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z ubezpieczycielem telefonicznie lub udaj się do najbliższej placówki PZU.
 3. Dołącz dokumenty – ubezpieczyciel może wymagać dokumentów, które potwierdzą zgon rodzica, czyli np. skróconego odpisu aktu zgonu lub kopii dowodu osobistego osoby ubezpieczonej.

Pamiętaj, że nie musisz wypełniać elektronicznego wniosku na stronie PZU. Możesz pobrać uniwersalny formularz zgłaszania szkody, wypełnić go i wysłać do PZU mailem w formie skanu lub tradycyjną pocztą.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z PZU?

Do wyboru masz poniższe rozwiązania.

 • Jeśli wybierzesz opcję mailową, wniosek w formie skanu/zdjęcia wyślij na adres kontakt@pzu.pl.
 • Jeśli chcesz go nadać listem poleconym, adres do korespondencji to: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa.
 • Możesz także zgłosić szkodę telefonicznie pod numerami 22 566 55 55 lub 801 102 102 – konsultant wyjaśni Ci, jakie powinieneś podjąć kolejne kroki.
 • Możesz również udać się osobiście do dowolnej placówki PZU w całej Polsce.

Jak wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia do PZU

PZU zachęca do wypełniania wniosku bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: zgloszenie.pzu.pl. Rzeczywiście jest to najwygodniejsza forma uzupełniania formularza – nie musisz go drukować, skanować ani zanosić na pocztę.

Nie musisz jednak korzystać z takiej opcji, jeśli Ci nie odpowiada. Możesz pobrać uniwersalny wniosek o wypłatę świadczenia i przekazać go do PZU w jednej z podanych wyżej form. Ubezpieczyciel ma obowiązek go rozpatrzyć. Taki wniosek ma identyczną moc, jak formularz wypełniony bezpośrednio na stronie.

We wniosku podajesz podstawowe dane, wśród których najważniejszymi są:

 • numer polisy,
 • dane ubezpieczonego,
 • dane uposażonego/uposażonych (osób, które są uprawnione do otrzymania świadczenia),
 • okoliczności śmierci,
 • data śmierci.

Co zrobić, jeśli nie znasz numeru polisy?

Jeśli nie znasz numeru polisy lub w ogóle nie masz polisy w formie papierowej, nie musisz się martwić. Jej brak nie wyklucza wnioskowanie o wypłatę świadczenia. Skontaktuj się z ubezpieczycielem, np. zadzwoń na bezpłatną infolinię pod numer: 801 405 905, 799 698 698 lub 22 505 15 48. Konsultant udzieli Ci wskazówek, co powinieneś zrobić.

Pamiętaj, że polisa Twojego rodzica znajduje się w bazie PZU. Jeśli podasz jego dane identyfikacyjne, takie jak PESEL czy numer dowodu osobistego, ubezpieczyciel nie będzie miał trudności, aby ją odnaleźć i rozpocząć procedurę wypłaty.

Inne świadczenia po śmierci rodzica

Warto wiedzieć, że odszkodowanie z polisy na życie nie jest jedynym świadczeniem, o jakie możesz się ubiegać po śmierci rodzica. Możesz też skorzystać z wsparcia państwowego, które należy się każdemu obywatelowi, który spełnia określone warunki do jego uzyskania.

Ważne! Państwowe świadczenia działają niezależnie od polisy na życie. Nie ma znaczenia, czy otrzymałeś z niej wypłatę, czy nie – możesz się o nie ubiegać.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest podstawową formą pomocy finansowej przeznaczonej dla dzieci zmarłych osób. Możesz się o niego ubiegać, jeśli rodzic miał ubezpieczenie społeczne (ZUS), emeryturę lub rentę albo spełniał warunki do ich uzyskania. Należy Ci się wypłata, także jeśli przebywał na zasiłku macierzyńskim, chorobowym czy otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne.

Ważne! Niezależnie od kosztów pochówku zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Zwrot kosztów pogrzebu mogą uzyskać tylko dzieci, które rzeczywiście opłaciły pochówek rodzica.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć, takie wydatki jak:

 • ceremonia pogrzebowa,
 • trumna, kwiaty i wieńce,
 • ubrania dla zmarłego i rodziny,
 • miejsce na cmentarzu i nagrobek,
 • stypa lub inna uroczystość.

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć:

 • wniosek ze strony internetowej ZUS (zus.pl) lub w siedzibie placówki;
 • skrócony odpis aktu zgonu;
 • oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym;
 • zaświadczenie o objęciu zmarłego rodzica ubezpieczeniem społecznym (odcinek renty lub emerytury).

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek dla członków rodziny zmarłego wynosi 4000 zł, niezależnie od rzeczywistych kosztów pogrzebu. Warto zauważyć, że kwota zasiłku pogrzebowego nie uległa żadnym podwyżkom od 2011 roku, kiedy została ustalona. Jest planowane podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego w drugiej połowie 2024 roku, ale na razie nie jest to pewne.

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna nie jest tym samym co zasiłek pogrzebowy. Jest to niezależnie od niego świadczenie. Może zostać przyznane, jeśli rodzic zmarł podczas pracy, przebywał na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub wypoczynkowym. Przysługuje ona dzieciom uczącym się do 25. roku życia. Jej wysokość zależy od stażu pracy zmarłego.

Ten typ wsparcia finansowego nie wymaga zapłacenia podatku.

Renta rodzinna

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci:

 • miała ustalone prawo do emerytury albo spełniała warunki do jej uzyskania,
 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Mogą ją otrzymać m.in.:

 1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
  – do ukończenia 16 lat;
  – jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat;
  – bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat  lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.
 2. wnuki i rodzeństwo
 3. małżonek (wdowa lub wdowiec), który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej, jeśli miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy.

Warto wiedzieć, z jakich form wsparcia można skorzystać po śmierci rodzica. Świadczenie z polisy na życie jest tylko jedną z nich.

Źródła
• Art. 77. Dziennik Ustaw [Prawo do zasiłku pogrzebowego] – Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
• Art. 20. Dziennik Ustaw [Elementy umów ubezpieczenia na życie] – Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna.
• Rozdział 2 Dziennik Ustaw Renta rodzinna – Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podsumowanie

 • Wypłata świadczenia w PZU z tytułu śmierci rodzica może zostać przeprowadzona, jeśli rodzic wykupił u tego ubezpieczyciela polisę na życie.
 • Wysokość odszkodowania jest uzależniona przede wszystkim od warunków polisy.
 • Wypłata może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny, w formie renty.
 • Aby ubiegać się o wypłatę, należy złożyć wniosek w PZU. Najwygodniej zrobić to bezpośrednio na stronie internetowej.
 • Możesz również wydrukować uniwersalny wniosek i przekazać go ubezpieczycielowi.
 • Oprócz wypłaty świadczenia z PZU warto ubiegać się również o inne należne formy wsparcia od państwa.

FAQ

Czy jeśli dostałem wypłatę świadczenia z polisy PZU, mogę wnioskować o zasiłek pogrzebowy?

Jak najbardziej. Te dwie formy wsparcia są od siebie zupełnie niezależne. Osoba, która dostała odszkodowanie, także jest upoważniona o ubieganie się o zasiłek pogrzebowy i inne formy wsparcia, takie jak renta rodzinna czy odprawa pośmiertna.

Jakie odszkodowanie dostanę z PZU w razie śmierci rodzica?

To zależy przede wszystkim od tego, na jaką polisę zdecydował się rodzic. Jeśli jej suma gwarantowana była wysoka, świadczenie również może być sporą sumą. Znaczenie mają także rozszerzenia polisy, np. związane z wypłatą dodatkowego odszkodowania w razie śmierci w wypadku komunikacyjnym.

Czy PZU może odmówić wypłaty świadczenia?

Może się tak zdarzyć, jeśli okoliczności śmierci rodzica były uwzględnione w wyłączeniach polisy. Przykładowo, jeśli wyłączenie obejmowało uprawianie sportów ekstremalnych, a rodzic zmarł podczas wspinaczki w wysokich górach, PZU może odmówić wypłaty. Wówczas można zaskarżyć taką decyzję do sądu, jednak niekoniecznie zostanie ona rozpatrzona pozytywnie.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci wzór doc Pobierz dokument
Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci wzór pdf Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku przysługują różne formy pomocy...

Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej
Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej

O czym warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o opiekunkę dla osoby starszej? Osoby starsze i...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawność uniemożliwia bądź utrudnia codzienne funkcjonowanie, które wynika z pewnej niesprawności organizmu. Natomiast orzeczenie o...