O czym warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o opiekunkę dla osoby starszej?

Osoby starsze i schorowane potrzebują odpowiedniej troski i pielęgnacji. Nawet jeśli nie jest konieczna całodobowa pomoc, to ich bliscy nie zawsze są w stanie pogodzić pracę zawodową oraz codzienne obowiązki ze stałą opieką nad starszą osobą. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji często okazuje się znalezienie profesjonalnej pomocy. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym zajmuje się opiekun osoby starszej, kto może ubiegać się o jego przyznanie, a także jakie dokumenty są do tego potrzebne. Sprawdź, co trzeba wiedzieć na ten temat, zanim złoży się wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej.

Kim jest opiekun osoby starszej?

Opiekun osoby starszej to asystent, który pomaga podopiecznemu w codziennym funkcjonowaniu. Z jednej strony musi on odznaczać się dużą empatią, wrażliwością i zrozumieniem, aby pomagać w zaspokajaniu najbardziej intymnych potrzeb życiowych (z wyłączeniem czynności natury medycznej, które są zarezerwowane dla opiekunów medycznych lub pielęgniarek). Z drugiej zaś powinien być osobą silną fizycznie i odporną psychicznie, która poradzi sobie zarówno z pomocą przy myciu, jak i ze stresem wynikającym np. z zachowań charakterystycznych dla demencji.

Warto podkreślić, że opiekun osoby starszej musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Wymagane minimum obejmuje podstawowy kurs przygotowawczy, podczas którego kandydat na opiekuna poznaje zasady bezpieczeństwa, higieny i pielęgnacji oraz funkcjonowanie psychiki osoby w podeszłym wieku. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z czyjejś pomocy warto sprawdzić uprawnienia i referencje kandydata, a także zapoznać się z zakresem obowiązków opiekuna osoby starszej.

Czym zajmuje się opiekun osoby starszej?

Podstawowym obowiązkiem opiekuna osoby starszej jest pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach takich jak:

 • dbanie o higienę osobistą (pomoc w myciu czy ubieraniu, a w razie potrzeby również załatwianiu potrzeb fizjologicznych),
 • regularne spożywanie posiłków,
 • właściwe dawkowanie i przyjmowanie lekarstw zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • zmiana opatrunków oraz robienie zastrzyków,
 • ćwiczenia rehabilitacyjne.

Oprócz zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem do opiekuna osoby starszej należy również zapewnienie jej codziennych aktywności. Może to być np. wyjście na spacer, spotkanie ze znajomymi albo czytanie książki. Oczywiście proponowane zajęcia muszą być dostosowane do aktualnego stanu zdrowia i kondycji osoby starszej.

Dodatkowo opiekun pomaga w utrzymaniu czystości w mieszkaniu podopiecznego. Jeśli zaś ten nie może samodzielnie załatwić swoich spraw wymagających wyjścia z domu, takich jak wykupienie leków czy zrobienie opłat, to do zadań opiekuna może należeć również zorganizowanie transportu lub wyręczenie podopiecznego w tej kwestii. Obowiązki opiekuna starszej osoby obejmują też udzielanie upoważnionym osobom z rodziny wszelkich informacji na temat stanu zdrowia podopiecznego oraz edukowanie ich w zakresie sposobów ułatwiających funkcjonowanie osoby w podeszłym wieku.

Kto może się ubiegać o opiekuna osoby starszej?

Żeby uzyskać wsparcie opiekuna, osoba starsza powinna spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, nie wymaga ona hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego ani pobytu w hospicjum. Po drugie, nie zgadza się na umieszczenie w ośrodku opieki długoterminowej. Po trzecie, pacjent musi być przewlekle chory i osobą samotną lub rodzina nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

Po spełnieniu tych kryteriów należy uzyskać odpowiednie skierowanie od lekarza w ramach współpracy z NFZ. Potrzebna okazuje się również opinia od pielęgniarki środowiskowej. Zgromadziwszy te dokumenty, można ubiegać się o przydzielenie opiekuna osoby starszej.

Co ma wpływ na otrzymanie opieki dla osoby starszej?

Poza opisanymi wyżej warunkami, które należy spełnić, ubiegając się o przydzielenie opiekuna osoby starszej, istnieją również inne czynniki, od których zależy pozytywna weryfikacja wniosku. Pierwszym z nich są zasoby finansowe gminy, na której terenie mieszka pacjent. To rada gminy bowiem ustala wymiar pomocy, a także warunki jej przydzielania. Natomiast samą decyzję o przyznaniu opieki dla osoby starszej wydaje ośrodek pomocy właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania, biorąc pod uwagę zarówno sytuację materialną oraz życiową, jak i stan zdrowia pacjenta. Na tej podstawie ustala również szczegółowe obowiązki opiekuna.

Jak powinien wyglądać i co zawierać wniosek o opiekuna dla osoby starszej?

Formularz wniosku o przyznanie opiekuna dla osoby starszej jest prosty i zawiera takie informacje jak: dane osobowe pacjenta, powód wystąpienia o udzielenie pomocy, informacje na temat tego, czy pacjent bądź rodzina korzystała już ze świadczeń pomocy społecznej, a także rodzaj wnioskowanej pomocy. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek jest kompletny dopiero wtedy, kiedy wraz z nim zostaną dostarczone niezbędne dokumenty wymagane przez ośrodek pomocy społecznej. Wśród nich znajdują się:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • zaświadczenie o wysokości emerytury/renty,
 • dokumentacja medyczna,
 • skierowanie wystawione przez lekarza NFZ,
 • opinia pielęgniarki środowiskowej.

Dodatkowym dokumentem, który warto dołączyć, jest zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia usług opiekuńczych.

Gdzie znaleźć ubezpieczenie dla osoby starszej?

Bez względu na to, czy osoba starsza wymaga stałej bądź doraźnej opieki, czy też funkcjonuje w pełni samodzielnie, warto rozważyć skorzystanie z ubezpieczenia dla seniora. Obejmuje ono podstawowe świadczenie na wypadek śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Najczęściej jest przeznaczone dla osób powyżej 65. roku życia, jednak zarówno warunki, jak i jego zakres zależą od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Gdzie starsze osoby powinny szukać oferty ubezpieczenia dostosowanej do własnych potrzeb? Ubezpieczeń dla seniorów najlepiej szukać na stronach poświęconych tej tematyce, bezpośrednio u danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub pośrednika. Warto też skorzystać z porównywarki, która po wypełnieniu krótkiej ankiety, dopasuje propozycje do konkretnych potrzeb — radzi Ewelina Ratajczak, specjalistka ubezpieczeń na życie w rankomat.pl.

Limity wiekowe dla osób starszych w ramach ubezpieczeń na życie i ich ogólny zakres na wybranych przykładach prezentuje poniższa tabela.

Limity wiekowe i zakres ubezpieczenia dla osób starszych 

Nazwa ubezpieczyciela  

i polisy 

Limit wieku kupującego polisę  

(w latach) 

Zakres ubezpieczenia 
Allianz — Plan pełnej ochrony  18-99 
 • bezpieczeństwo finansowe na wypadek śmierci, poważnej choroby, wypadku lub hospitalizacji 
Compensa — Między Nami Gold  56-72 
 • finansowe zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci, choroby lub hospitalizacji 
 • opinia ekspercka dotycząca zdrowia 
 • Assistance medyczny 
Generali — Z myślą o życiu  15-81 
 • finansowe zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci, choroby lub hospitalizacji 
 • wypłata odszkodowania w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak np.: złamania, zwichnięcia albo skręcenia 
 • dostęp do usług Assistance pomocnych w przypadku nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania 
Signal Iduna — Terminowe ubezpieczenie na życie  18-70 
 • zabezpieczenie zobowiązań finansowych, biznesu 
 • możliwość ubezpieczenia na wypadek śmierci, choroby lub hospitalizacji 
Warta — Ubezpieczenie dla seniora 55 Plus  55-80 
 • zabezpieczenie na wypadek śmierci, choroby lub hospitalizacji 
 • świadczenie z tytułu urodzenia się wnuka 
 • pakiet medyczny 
 • teleopieka kardiologiczna 

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) wybranych ubezpieczycieli (dane na 10.01.2023). 

 

Podsumowanie

 1. Opiekun osoby starszej to asystent, który pomaga podopiecznemu w codziennym funkcjonowaniu i którego zakres obowiązków nie wymaga uprawnień medycznych
 2. Żeby uzyskać wsparcie opiekuna do osoby starszej, trzeba spełnić kilka warunków; ich aktualną listę można znaleźć w ośrodku pomocy społecznej w zamieszkiwanej gminie
 3. O opiekuna dla osoby starszej może ubiegać się sam zainteresowany lub opiekun ustawowy
 4. Do wniosku o przyznanie opiekuna osoby starszej należy dołączyć niezbędne dokumenty wymagane przez ośrodek pomocy społecznej. 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o wniosek o opiekuna dla osoby starszej

Na czym polega pomoc opiekuna osoby starszej?

Pomoc opiekuna osobie starszej polega na wsparciu jej w codziennym życiu. Do głównych zadań należy: pielęgnacja ciała, wsparcie w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, w tym zmiana opatrunków, pampersów, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianie spraw poza domem — m.in. opłacanie rachunków, realizowanie recept, aktywizacja społeczna i organizacja czasu wolnego. Pomoc opiekuna to także informowanie rodziny o stanie zdrowia oraz edukowanie jej na temat sposobów wspierania osoby starszej w jej funkcjonowaniu.

Komu należy się opiekun?

Opiekun przysługuje każdej osobie starszej, która nie wymaga stałej hospitalizacji bądź pobytu w hospicjum. Najczęściej dotyczy to seniorów, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Należy zaznaczyć, że zakres usług opiekuna różni się w zależności od stanu zdrowia i możliwości pacjenta, jednak nie obejmuje specjalistycznych czynności medycznych, które są zarezerwowane dla medyków.

Kto może się starać o opiekuna osoby starszej?

Wniosek o opiekę nad osobą starszą może złożyć sam zainteresowany albo jego przedstawiciel ustawowy.

Jak powinien wyglądać wniosek o opiekuna dla osoby starszej?

Wniosek o przyznanie opiekuna dla osoby starszej zawiera przede wszystkim dane osobowe pacjenta, takie jak: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz miejsce zamieszkania. We wniosku należy również podać przyczynę wystąpienia o udzielenie pomocy, a także odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent bądź rodzina korzystali ze świadczeń pomocy społecznej (w przypadku odpowiedzi twierdzącej trzeba podać, w jakiej formie i kiedy). Należy również wybrać właściwą formę oczekiwanej pomocy oraz dostarczyć niezbędne dokumenty wymagane przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby starszej.

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o przyznanie opiekuna osoby starszej Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku przysługują różne formy pomocy...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawność uniemożliwia bądź utrudnia codzienne funkcjonowanie, które wynika z pewnej niesprawności organizmu. Natomiast orzeczenie o...

Wzór skierowania na badania do lekarza medycyny pracy
Wzór skierowania na badania do lekarza medycyny pracy

Jeśli zamierzasz zatrudnić się na umowę o pracę, pamiętaj o tym, że pracodawca ma obowiązek...