Osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku przysługują różne formy pomocy finansowej od państwa. Jednym z nich jest zasiłek pielęgnacyjny. Kto może wypełnić wniosek o jego przyznanie oraz jaka jest szansa na jego pozytywne rozpatrzenie? W poniższym artykule znajdziesz niezbędne informacje na temat tego świadczenia.

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny stanowi wsparcie finansowe, o które mogą starać się osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub seniorzy. Wypłacana co miesiąc kwota ma pomóc w częściowym pokryciu wydatków, które wynikają z konieczności zagwarantowania opieki. Aby skorzystać z zasiłku, należy złożyć wniosek, jednak trzeba spełniać określone warunki.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny przypadający na 2023 rok wynosi 215,84 zł. To kwota wypłacana miesięcznie, którą ustaliła Rada Ministrów. Od 1 listopada 2019 roku jest niezmienna, a kolejna weryfikacja nastąpi w 2024 roku.

Po spełnieniu warunków i otrzymaniu pozytywnej decyzji zasiłek przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Za przyznanie oraz wypłatę wspomnianego świadczenia odpowiedzialna jest administracja samorządowa.

Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z art. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością do 16. roku życia lub starszemu, jeśli posiada orzeczenie o:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • seniorom – osobom, które ukończyły 75. rok życia.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z wcześniej wspomnianą ustawą zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany osobie, która otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, przebywa w instytucji zapewniającej darmową opiekę całodobową, a także jeśli członek rodziny pobiera podobne świadczenie za granicą. Wyjątkiem są przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego bądź dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli stanowią inaczej. Aby zrozumieć zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, należy rozróżnić go od dodatku pielęgnacyjnego.

Jaka jest różnica między zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym?

Dodatek pielęgnacyjny — w przeciwieństwie do zasiłku pielęgnacyjnego — przyznawany jest osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo mającej ponad 75 lat. Dodatek zostaje wypłacony co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą. Stanowi pomoc ze strony państwa w pokryciu bieżących wydatków.

W przypadku osiągnięcia wymaganego wieku dodatek jest wypłacany z urzędu. Natomiast aby stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczne okazuje się stwierdzenie takiego stanu przez lekarza orzecznika ZUS. Do wniosku o dodatek pielęgnacyjny trzeba dołączyć orzeczenie i zaświadczenie o stanie zdrowia, które wydaje lekarz prowadzący na wniosek pacjenta.

Zasiłek pielęgnacyjny to kwota stała, która aktualnie (od 2019 roku) wynosi 215,84 zł. Z kolei dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji i aktualnie wynosi 239,66 zł. Ponadto, co bardzo ważne, obu świadczeń nie można pobierać jednocześnie.

Charakter przedstawionych świadczeń jest podobny – są przyznawane na pokrycie przynajmniej części kosztów opieki i pielęgnacji osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu?

Tak, zasiłek pielęgnacyjny zostaje wliczony do miesięcznych przychodów stanowiących dochód. To istotna informacja, jeśli osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy zamierzają starać się o kredyt lub pożyczkę. Należy też zaznaczyć, że samo przyznanie zasiłku nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, a świadczenie nie podlega opodatkowaniu.

Jak wygląda i co powinien zawierać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek należy skierować do właściwego organu zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. We wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy wypisać dane osobowe ubiegającego się o świadczenie, a także zaznaczyć, z jakiego tytułu chce się go uzyskać oraz dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, który potwierdzi jego wiek,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć stacjonarnie w urzędzie gminy lub miasta bądź jednostce wyznaczonej do realizacji świadczeń rodzinnych. Organy te udostępniają również wzór formularza wniosku i informacje na temat wymaganych dokumentów. Wniosek można też złożyć online na portalu rządowym. Dzięki gotowym formularzom nie ma konieczności, aby wniosek wypisywać własnoręcznie — wystarczy go wydrukować lub wypełnić na dedykowanej stronie.

Warto podkreślić, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nie tylko obywatelom polskim, lecz także cudzoziemcom, wobec których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przebywającym w kraju na podstawie zgodnego z obowiązującym prawem zezwolenia, lub — przykładowo — jeżeli wynika to z wiążących umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym.

Niepełnosprawność nie pozbawia osoby, która się z nią boryka, możliwości korzystania z dodatkowego ubezpieczenia; co więcej, zdaniem ekspertów może przyczynić się do wzrostu komfortu życia. Przykład stanowi pakiet Assistance, który obejmuje m.in. sfinansowanie rehabilitacji oraz pokrycie kosztów transportu medycznego. Warunki dotyczące polisy dla osób z niepełnosprawnością są zależne głównie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Ubezpieczenie dla osoby z niepełnosprawnością najlepiej znaleźć na stronach poświęconej tej tematyce, bezpośrednio u danego towarzystwa ubezpieczeniowego albo pośrednika. Więcej o polisach dla osób z niepełnosprawnością przeczytasz w artykule Ubezpieczenie na życie dla osoby z niepełnosprawnością — to możliwe?. Wybierając pakiet, należy zwrócić uwagę na szczególne potrzeby osoby, która będzie beneficjentem ubezpieczenia. Oprócz tego polisę może wykupić sam zainteresowany, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, bądź jego przedstawiciel ustawowy.

Podsumowanie

  1. Zasiłek pielęgnacyjny stanowi wsparcie finansowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub seniorów i aktualnie wynosi 215,84 zł
  2. Świadczenie otrzymuje się po spełnieniu warunków oraz otrzymaniu pozytywnej decyzji; zasiłek przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i zalicza się do dochodów
  3. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która otrzymuje dodatek pielęgnacyjny
  4. Wniosek należy złożyć stacjonarnie w urzędzie gminy lub miasta, w jednostce wyznaczonej do realizacji świadczeń rodzinnych albo online.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o wniosek do zasiłku pielęgnacyjnego

Na czym polega zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to określona suma pieniędzy, która ma za zadanie chociaż częściowo pokryć wydatki przeznaczane na wsparcie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością bądź będących w podeszłym wieku. W związku z tym zasiłek można przeznaczyć na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów lekarstw albo dojazdów do lekarza. W prawie nie wyszczególniono konkretnych celów, na jakie wolno przeznaczyć zasiłek.

Jak poprawnie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku?

W 2023 roku sposób składania wniosku o zasiłek pielęgnacyjny się nie zmienia. Składa się go w urzędzie gminy lub miasta — w zależności od miejsca zamieszkania. Jeśli realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie została przekazana środkowi pomocy społecznej lub innej jednostce — wniosek należy złożyć we wskazanym miejscu. Można to również zrobić online.

Przy jakim stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku z niepełnosprawnością niezależnie od jej stopnia, jeśli nie ukończyło 16. roku życia. Zgodnie z art. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych dla osoby, która ukończyła 16. rok życia, warunkiem przyznania zasiłku pielęgnacyjnego jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub – w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat – posiadania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł, co jest kwotą niezmienną od 1 listopada 2019 roku.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny?

Aby wniosek o zasiłek pielęgnacyjny poddano rozpatrzeniu, konieczne okazuje się dołączenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu, który potwierdzi jego wiek oraz stopień niepełnosprawności. Trzeba jednak podkreślić, że dokumenty te nie są wymagane w przypadku seniorów, czyli osób w wieku powyżej 75 lat.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej
Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej

O czym warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o opiekunkę dla osoby starszej? Osoby starsze i...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawność uniemożliwia bądź utrudnia codzienne funkcjonowanie, które wynika z pewnej niesprawności organizmu. Natomiast orzeczenie o...

Wzór skierowania na badania do lekarza medycyny pracy
Wzór skierowania na badania do lekarza medycyny pracy

Jeśli zamierzasz zatrudnić się na umowę o pracę, pamiętaj o tym, że pracodawca ma obowiązek...