Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zagubiony bagaż podręczny i rejestrowany. W przypadku niedostarczenia bagażu, podróżnemu należy się odszkodowanie od przewoźnika. Sprawdź, jak i w jakim terminie złożyć reklamację.

Zagubiony bagaż – prawa pasażera

Przewoźnik odpowiada za bagaże pasażerów na podstawie regulacji prawnych zawartych w Konwencji Montrealskiej – jest to konwencja dotycząca zasad międzynarodowego przewozu lotniczego. Obejmuje ona 132 kraje i Unię Europejską, a podróżni europejscy chronieni są nawet korzystając z linii lotniczych zarejestrowanych w kraju, w którym nie obowiązuje Konwencja Montrealska. Bagaż znajduje się pod opieką przewoźnika od momentu zdania go w punkcie na lotnisku wylotu do odbioru z lotniska docelowego.

W art. 17 Konwencji czytamy:

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przyjętego bagażu jedynie pod warunkiem że wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie statku powietrznego lub podczas jakiegokolwiek okresu, w którym przyjęty bagaż był pod opieką przewoźnika. Jednakże przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli i w takim zakresie w jakim szkoda wynikła w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. W przypadku bagażu nieprzyjętego, w tym rzeczy osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

Zagubiony bagaż rejestrowany i podręczny – kiedy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność?

W przypadku zgubienia bagażu odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku, pod warunkiem że bagaż był odpowiednio zabezpieczony i nieuszkodzony. Koniecznym jest, aby podróżny posiadał kwit bagażowy, potwierdzający jego nadanie. Odpowiedzialność linii lotniczych rozpoczyna się od momentu nadania bagażu, aż do jego otrzymania w holu przylotów na lotnisku docelowym.

Jeśli bagaż nie doleciał, linie lotnicze mają 21 dni, aby go odszukać i sprowadzić. Po tym czasie podróżny może ubiegać się o odszkodowanie. Przy czym reklamację powinien zgłosić niezwłocznie po fakcie zagubienia bagażu.

Kiedy można starać się o odszkodowanie w przypadku zagubionego bagażu?

Podróżny zawsze może ubiegać się o odszkodowanie, jeśli jego bagaż nie został odnaleziony. W pierwszym kroku przewoźnik będzie starał się namierzyć bagaż poprzez system World Tracer, śledzący przesyłki lotnicze. Brak informacji o bagażu w ciągu 21 dni upoważnia podróżnego do ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Jaka jest wysokość odszkodowania za zagubiony bagaż?

Wysokość odszkodowania za zagubiony bagaż jest uzależniona od wartości przedmiotów, które się w nim znajdowały oraz możliwości udowodnienia tych kwot. Poszkodowany podróżny powinien przedstawić przewoźnikowi dokumenty potwierdzające koszt przedmiotów, które zawierała walizka.

Jednak maksymalna kwota odszkodowania to 1288 SDR, czyli ok. 7 380 zł. Nie jest to ryczałt dla poszkodowanego, ale maksymalna możliwa rekompensata. Istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty poprzez wykupienie wyższego limitu odpowiedzialności. Wiąże się to z wcześniejszym zgłoszeniem wypełnionego wniosku i uiszczeniem zapłaty.

Jak udowodnić wartość zagubionego bagażu?

Podróżny jest zobowiązany do przedstawienia wartości przedmiotów znajdujących się w walizce. Koniecznym jest dołączenie do reklamacji paragonów i faktur, które pozwolą oszacować wartość bagażu.

Jeśli klient nie posiada rachunków, niektóre linie lotnicze oferują rekompensatę w przeliczeniu na wagę bagażu, przyjmując rozliczenie 1 kg=22 SDR, czyli ok. 126 zł.

Kiedy przewoźnik nie wypłaci odszkodowania za zagubiony bagaż?

Nie w każdej sytuacji możliwe będzie uzyskanie rekompensaty za utracony bagaż. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy bagaż był niewłaściwie zabezpieczony, uszkodzony lub zawierał niedozwolone przedmioty.

Art. 20 Konwencji Montrealskiej: Jeśli przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana przez lub że przyczyniło się do niej niedbalstwo lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie osoby domagającej się odszkodowania lub osoby, od której on lub ona uzyskała swoje prawa, przewoźnik jest całkowicie lub częściowo uwolniony od odpowiedzialności wobec osoby występującej z roszczeniem w takim zakresie, w jakim takie niedbalstwo lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie spowodowało lub przyczyniło się do szkody.

Przy czym należy pamiętać, że czym innym jest rekompensata ze strony przewoźnika a czym innym ubezpieczenie bagażu, które zazwyczaj wchodzi w skład ubezpieczenia turystycznego. Posiadając ubezpieczenie bagażu podróżny otrzyma dodatkowe odszkodowanie od ubezpieczyciela.

W jakim terminie trzeba wysłać wniosek?

Reklamację w sprawie zaginionego bagażu należy zgłosić jeszcze na lotnisku docelowym w punkcie „Lost and Found”/„Baggage claim”. W tym miejscu będzie wystawiony tzw. PIR (Property Irregularity Report), czyli Raport Niezgodności Bagażowej, na podstawie którego będą odbywać się dalszy proces reklamacyjny.

Nie przyjechał Twój bagaż? Nie wychodź z lotniska! Skieruj się do punktu reklamacji bagażowej w celu sporządzenia dokumentacji.

Po wypełnieniu raportu PIR, należy zgłosić reklamację pisemną i wysłać ją na adres e-mail lub pocztowy. Do reklamacji powinny być dołączone następujące dokumenty:

  • data lotu, numer rezerwacji, numer lotu
  • kopia raportu PIR
  • kopia kwitu bagażowego
  • roszczenia podróżnego (jaka rekompensata będzie satysfakcjonująca)
  • kopia rachunków, faktur za przedmioty znajdujące się w bagażu
  • dane rachunku bankowego

Obowiązkiem składającego reklamację jest udowodnienie wartości bagażu, a więc dostarczenie dowodów zakupu wszystkich przedmiotów znajdujących się w walizce. Jeśli podróżny nie jest w stanie dostarczyć paragonów, niektóre linie lotnicze przyjmują rozliczenie na podstawie wagi bagażu. Oferują zwrot w wysokości 22 SDR za 1 kg bagażu.

SDR (ang. Special Drawing Rights) to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, która ma charakter bezgotówkowy. Stosowana w logistyce w celu rozliczenia odszkodowań związanych z przewozem towarów, bagażów. Według aktualnego kursu średniego NBP XDR/PLN, kurs SDR wynosi 5.73 zł (na dzień 15.12.2022 r.).

Zgodnie z Konwencją Montrealską „Jeśli przewoźnik przyznaje utratę odprawionego bagażu lub bagaż nie przybył po upływie 21 dni od dnia, w którym miał przybyć, odbiorca jest uprawniony dochodzić w stosunku do przewoźnika uprawnień wynikających z umowy przewozu.”

Odszkodowanie za zagubiony bagaż – wzór wniosku

Wniosek za zagubiony bagaż powinien zawierać opis sytuacji, dane pozwalające zidentyfikować lot i podróżnego (numer lotu, rezerwacji, kopia kwitu bagażowego, dane osobowe, nr rachunku bankowego) oraz dowody potwierdzające wartość bagażu.

Koniecznie przed wystosowaniem wniosku o odszkodowanie powinna zostać zgłoszona szkoda. Przykładowe wnioski reklamacyjne znajdują się na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska.

W razie wystąpienia problemów z przyjęciem wniosku lub wypłatą odszkodowania, podróżny może zwrócić się o pomoc do lokalnego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów (jeśli sprawa dotyczy polskich linii lotniczych) bądź Europejskiego Centrum Konsumenckiego w przypadku linii zagranicznych.

Dokumenty do pobrania

wniosek o odszkodowanie za zagubiony bagaż-docx Pobierz dokument
wniosek o odszkodowanie za zagubiony bagaż-docx Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Odszkodowanie za opóźniony lot – jak je otrzymać?
Odszkodowanie za opóźniony lot – jak je otrzymać?

Choć opóźniony lot może przytrafić się każdemu, taka sytuacja zazwyczaj bywa bardzo uciążliwa. Na szczęście...

Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?
Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?

Uszkodzenie bagażu to wbrew pozorom bardzo częsta sytuacja na lotniskach. Warto pamiętać, że często mamy...

Reklamacja za opóźniony bagaż rejestrowany
Reklamacja za opóźniony bagaż rejestrowany

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za powierzony im bagaż rejestrowany: zarówno za jego zniszczenie, zgubienia, jak...