Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za powierzony im bagaż rejestrowany: zarówno za jego zniszczenie, zgubienia, jak i opóźnienie. Wypłata odszkodowania w którejkolwiek z tych sytuacji uzależniona jest od poprawnie złożonej reklamacji, więc warto poznać kolejne jej etapy, by skutecznie dochodzić swoich praw.

Kiedy linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za bagaż?

Linia lotnicza odpowiada za bagaż od momentu nadania go na lotnisku w punkcie nadania bagażu aż do jego odbioru przez właściciela na lotnisku docelowym. Jeśli w tym czasie cokolwiek stanie się z bagażem, pełna odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku.

Linie lotnicze zgodnie z Konwencją Montrealską z 1999 r. ponoszą odpowiedzialność za zgubiony, opóźniony oraz uszkodzony bagaż rejestrowany. Podróżni chronieni są także podczas podróży odbywających się do krajów, których nie obowiązuje Konwencja Montrealska, co zawdzięczamy włączeniu jej przepisów do prawa Unii Europejskiej.

Podróżny może domagać się zadośćuczynienia w każdej sytuacji problematycznej związanej z bagażem rejestrowanym.

Przykład: Pan Krzysztof leciał na wakacje linią LOT. Nadał przysługujący mu bagaż rejestrowany. Po przylocie na miejsce, okazało się, że bagaż Pana Krzysztofa zginął lub ma opóźnienie – nie było go w punkcie odbioru. Podróżny został na lotnisku wyłącznie z małym bagażem podręcznym. Przedstawiciel linii lotniczych na miejscu pokierował poszkodowanego turystę przez kolejne kroki złożenia protokołu reklamacyjnego, a do czasu rozwiązania tej sytuacji, Pan Krzysztof miał wykupić najpotrzebniejsze akcesoria i rzeczy, za które później zostaną zwrócone mu pieniądze.

Podróżny ma 7 dni na złożenie reklamacji w sprawie opóźnionego bagażu. Czas przedawnienia wynosi 2 lata.

Odpowiedzialność linii lotniczych za bagaż:

LOT – fakt opóźnionego bagażu należy zgłosić jeszcze na lotnisku i spisać protokół reklamacyjny. Numer sprawy i wypełnione zgłoszenie jest niezbędne do dalszej procedury. Bagaż będzie namierzany międzynarodowym systemem poszukiwania bagażu Word Tracer, a właściciel będzie miał dostęp do śledzenia postępów. W celu wykupienia brakujących niezbędnych przedmiotów, akcesoriów czy środków higienicznych z opóźnionego bagażu, podróżnemu przysługuje zwrot w kwocie 100 USD.
W przypadku uszkodzenia bagażu, konieczne jest spisanie protokołu szkody, który należy zachować do zakończenia sprawy. Przy czym linie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę walorów estetycznych jak zarysowania, otarcia, wgniecenia.

WIZZAIR – istnieje możliwość ustalenia wyższych limitów odpowiedzialności za bagaż rejestrowany (dotyczy bagażu, nie zawartości walizki). Aby to zrobić, należy wypełnić formularz Deklaracji Wysokiej Wartości Bagażu oraz uiścić opłaty, które zwiększą limit odpowiedzialności przewoźnika do maksymalnie 2500 EUR (ok. 2010 SDR). Wypełniony formularz przekazuje się pracownikowi na stanowisku odprawy, a opłaty uiszcza na lotnisku.
W przypadku zgubienia, opóźnienia lub uszkodzenia bagażu, po przylocie na lotnisko docelowe należy udać się do stanowiska odbioru bagażu lub bagażu utraconego i wypełnić raport PIR. Brak złożenia raportu na lotnisku docelowym jest jednoznaczne z brakiem odpowiedzialności ze strony przewoźnika.

RYANAIR – zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub opóźniania bagażu podróżny musi wypełnić raport PIR na lotnisku docelowym, a następnie zgłosić reklamację. Przewoźnik ma 15 dni na odpowiedź w przypadku zgłoszenia uszkodzenia lub opóźnienia bagażu i 28 dni, gdy tematem reklamacji jest utracony bagaż.

Czy należy się odszkodowanie za opóźniony bagaż rejestrowany?

Nieterminowe dostarczenie bagażu do portu docelowego wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze. Podróżny ma ponadto prawo do zwrotu pieniędzy za zakupione podstawowe rzeczy i akcesoria, niezbędne do czasu dostarczenia zagubionego bagażu. Linie lotnicze mają odmienne maksymalne kwoty zwrotu, np. LOT 100 USD.

Odpowiedzialnością podróżnego jest wcześniejszego dokładne zapoznanie się z regulaminem przewozu bagażu, aby mieć pewność, że sprzęty zostały nadane we właściwej kategorii bagażowej. W przypadku nadania, np. sprzętu sportowego jako zwykły bagaż rejestrowany, linie lotnicze mogą odmówić rekompensaty za uszkodzony/opóźniony/zgubiony bagaż.

Przykład: Pani Joanna przewoziła w bagażu rejestrowanym cenny sprzęt fotograficzny, który był jej niezbędny niezwłocznie po przylocie. Bagaż miał opóźnienie i dotarł do celu dobę później niż jego właścicielka. W tej sytuacji odszkodowanie za straty materialne wynikłe z niedostępności sprzętu fotograficznego nie mogą zostać uznane, gdyż bagaż rejestrowany nie był ubezpieczony, a cenne przedmioty powinno się przewozić w bagażu podręcznym.

Kiedy dokładnie należy się odszkodowanie za opóźniony bagaż?

Jeśli po przybyciu do portu docelowego, Twój bagaż rejestrowany nie zostanie dostarczony w punkcie odbioru bagażu, swoje roszczenia zgłaszasz przede wszystkim do przewoźnika. To linie lotnicze biorą odpowiedzialność za dostarczenie bagażu i wypłacają odszkodowanie za jego opóźnione dostarczenie. Podróżnemu przysługuje także zwrot kosztów za zakup podstawowych rzeczy, które były niezbędne do czasu odnalezienia bagażu.

Pamiętaj! Linie lotnicze zwrócą koszty wyłącznie za NIEZBĘDNE rzeczy i kosmetyki. Co do zasady nie powinien budzić wątpliwości zakup szczoteczki i pasty do zębów, ale już perfum tak.

Posiadanie ubezpieczenia turystycznego z opcją ubezpieczenia bagażu daje większe korzyści i gwarantuje dodatkową rekompensatę.

Jak zgłosić szkodę związaną z opóźnionym bagażem?

Podróżny musi działać szybko, gdy dojdzie do zgubienia, uszkodzenia lub opóźnienia jego bagażu. Na zgłoszenie reklamacji ma tylko 7 dni, a po tym czasie skarga może być w świetle prawa odrzucona.

Pierwszym krokiem jest udanie się do biura „Lost and Found”, znajdującego się jeszcze na lotnisku i zgłoszenie faktu niedostarczenia bagażu przez przewoźnika. Po wypełnieniu protokołu reklamacyjnego, klient otrzyma PIR (Property Irregularity Report) tzw. Raport Niezgodności Bagażowej. Jest to podstawa ubiegania się o rekompensatę.

Kolejny krok to złożenie pisemnej reklamacji. Należy do niej dołączyć kopię raportu PIR, datę i numer lotu, kopię kwitu bagażowego i dane rachunku bankowego oraz własne. Jeśli podróżny posiada dodatkowe materiały, jak np. zdjęcie bagażu, listę znajdujących się w nim rzeczy czy rachunki za nie lub samą walizkę, to powinien je dołączyć do reklamacji.

Zazwyczaj poszkodowany turysta nie posiada większości rachunków za rzeczy znajdujące się w bagażu. Może się zdarzyć, że uda się dołączyć dowód zakupu samej walizki i kilku większych rzeczy, ale większość ubrań i akcesoriów będzie spisana i doręczona do reklamacji bez żadnego potwierdzenia.

Rada! Jeśli masz zwyczaj spisywania listy rzeczy, które planujesz zabrać na wyjazd, to nie pozbywaj się jej, co więcej zrób jej zdjęcie lub zachowaj w podręcznych rzeczach. Dzięki temu w stresującej sytuacji zgłaszania reklamacji, nie będzie potrzebne nerwowe przypominanie sobie zawartości bagażu. Gotowa lista znacząco ułatwi sprawę i oszczędzi nerwów.

Czy linia lotnicza może nie wypłacić odszkodowania za opóźniony bagaż?

Linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za zgubiony, uszkodzony lub opóźniony bagaż. W przypadku opóźnienia walizki, podróżny dostanie zwrot pieniędzy, jakie musiał wydać na zakup podstawowych rzeczy niezbędnych do czasu dostarczenia bagażu.

Odszkodowanie nie będzie obowiązywać, jeśli podróżny przewoził w bagażu niedozwolone przedmioty oraz, gdy uszkodzenie bagażu wynikało z jego wcześniejszego defektu lub wady bagażu.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przekazania rekompensaty przez linie lotnicze lub innych problemów z wypłatą, podróżny może zgłosić skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, a jeśli w sprawę zaangażowany jest polski przewoźnik – do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Jaka jest wysokość odszkodowania za opóźniony bagaż?

Udowodnienie całkowitej wartości bagażu jest w większości przypadków niemożliwe, dlatego linie lotnicze przyjęły rozliczenie za kilogram bagażu. W sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawić dowodów zakupów zawartości walizki, przewoźnik wypłaca 22 SDR za każdy jej kilogram, przy czym maksymalna kwota odszkodowania wynosi 1288 SDR.

SDR (ang. Special Drawing Rights) to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, która ma charakter bezgotówkowy. Stosowana w logistyce w celu rozliczenia odszkodowań związanych z przewozem towarów, bagażów. Według aktualnego kursu średniego NBP XDR/PLN, kurs SDR wynosi 5.73 zł (na dzień 15.12.2022 r.).

Maksymalna wysokość odszkodowania może okazać się niewystarczająca na pokrycie drogocennej zawartości walizki – wskazane jest, aby cenne przedmioty były przewożone w bagażu podręcznym, jednak nie każdy turysta stosuje się do tej zasad. Jeśli bagaż rejestrowany nie był ubezpieczony, w takiej sytuacji przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty większej kwoty niż ustalona ciężarem bagażu.

Odszkodowanie za opóźniony bagaż – wzór wniosku

Podstawą do złożenia reklamacji jest zgłoszenie opóźnienie bagażu jeszcze na lotnisku oraz uzyskanie raportu PIR. To niezbędny podstawowy dokument dowodowy.

W składanej reklamacji należy szczegółowo opisać sytuację, przedstawić numer referencyjny, datę i numer lotu, numer rachunku bankowego oraz wszelkie załączniki niezbędne w procesie reklamacji. Wzory reklamacji na opóźniony bagaż znajdują się na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska.

Podsumowanie

  1. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za powierzony im bagaż rejestrowany: zarówno za jego zniszczenie, zgubienia, jak i opóźnienie.
  2. Wypłata odszkodowania w którejkolwiek z tych sytuacji uzależniona jest od poprawnie złożonej reklamacji, więc warto poznać kolejne jej etapy, by skutecznie dochodzić swoich praw.
  3. Nieterminowe dostarczenie bagażu do portu docelowego wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze.
  4. Podstawą do złożenia reklamacji jest zgłoszenie opóźnienie bagażu jeszcze na lotnisku oraz uzyskanie raportu PIR. To niezbędny podstawowy dokument dowodowy.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o odszkodowanie za opóźniony bagaż Pobierz dokument
Wniosek o odszkodowanie za opóźniony bagaż Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Reklamacja za zagubiony bagaż rejestrowany
Reklamacja za zagubiony bagaż rejestrowany

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zagubiony bagaż podręczny i rejestrowany. W przypadku niedostarczenia bagażu, podróżnemu...

Odszkodowanie za opóźniony lot – jak je otrzymać?
Odszkodowanie za opóźniony lot – jak je otrzymać?

Choć opóźniony lot może przytrafić się każdemu, taka sytuacja zazwyczaj bywa bardzo uciążliwa. Na szczęście...

Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?
Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?

Uszkodzenie bagażu to wbrew pozorom bardzo częsta sytuacja na lotniskach. Warto pamiętać, że często mamy...